آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

عاشق پرواز

ای صــبح نـــوازشگــر،ما را اثــری بخشــا
از بــرکت و فیــض خـود،برمن ثــمری بخشا
 
از غـفــلت و نادانـــی،بسیــار پشـــیـــمانـــم
ســــوز دل و آهـــــی ده،چشـــمان تری بخشا
 
کی ره روداین محمل،کی طی شود این منزل
مـــن عاشـــق پــــروازم،تو بال و پری بخشا
 
 زین ورطه ی طوفانی،ما را تو نجاتی ده
از لطف خود اسبابی،بر رهگـذ ری بخشا
 
در ظلمت و تاریکی ،سر گشته وحیــرانم
فانوس وچراغی ده ، نـــور قمری بخــشا
 
مغــروق گنــاهـم من،گم کــرده ی راهــم من
از بــهـر نـــجات مــن ، راه دگــری بــخــشا
 
جنگ است مرا با دل،کی حل شود این مشکل
لطــفی کن و بــیراهی ، بی پا و سری بخشا
 
(دهـــزادم) و حیـــرانــم،از کــرده پشیــمانـــم
یارب ز کــرم بر مـــــن ، بگشاده دری بــخشا