آرشیف

2022-2-28

رفعت حسینی

عاشقانه یی به دلدارم

شرنگ

اگر نوید گل و باغ دیدن تو

                      منجمد بشود

پرندگانِ عبادت به دیدهء تو

به نواحى غصه مى کوچند

و آشیانهء خود را

به باد مى بخشند

وروى سينهء خاك

گیاه هرزهء سوگ و شرنگ می رویند.

.

۲۰۲۲ عیسایی

جرمنی

……