آرشیف

2016-3-9

دکتور خاتول فروتن

عائیشه قطره شبنمی از تلاش و آزادگی بر عصر جاهلیت و سمبول زن آگاه !

زمانیکه در سرزمین زن ستیز عربستان و مناطق همجوار آن، جایگاه زن در حلقه غلامی، کنیزی، زنده به گور شدن، مصیبت و سایر اندیشه های منفی بیش نبود دختری در حریم نبوت با پیامی از آزادی و عدالت به دنیا آمد .بلی عایشه که در کنار زیبائی، بیش از همه هوش و آگاهی و ذکاوت داشت وی صاعقه ای بود که همچون شبنم بر شب تاریک سرنوشت زن افتاد و آنرا در پرتو مکتب آزادی بخش پیامبر اسلام سرسبزی و طراوت بخشید و سرنوشت زن محکوم شده تاریخ جاهلیت را تغییر داد و در عین حال تکمیل کننده ماموریت بزرگی بود که از آغاز خلافت آدم و حوا بر دوش پیامبر بزرگ اسلا م سنگینی میکرد .ازدواج پیامبر بزرگ با عایشه تناب های محکم نبوت را تشکیل میداد که با عدالت و آزادگی فطری در وجود این بانوی سیراب میگردید. عائیشه تنها زنی بود که خستگی های زندگی پر از هیاهوی پیامبر را می زدود و با دیدار او زندگی اش تسکین میافت.
 

ادامه مطلب در اینجا