آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

ظهور و سقــــوط یک دیکتاتور

جنگ 1967 وپیامدها ی ناگوار شکست افتضا آمیز آن, برای اعراب باعث سرخوردگی ،توهین وتحقیر رهبران شامل در جنگ بود که باعث استعفای جمال الناصر گردیده, بیت المقدس شرقی ،بلندی های گولان وصحرای سینا به اشغال اسراییل در آمد –ولی ملت مصر با همه مسولیت های رهبری "ناصر" با یک صدا وهم بستگی کامل از او حمایت نموده واستعفای وی را نپذیرفتند در چنین شرایط بعداز گذشت دو سال 1969 قذافی 26 ساله با یک قیام نظامی در لیبی به قدرت رسید وتمام اعضای کابینه  قیام کنندگان از قذافی جوانتر بودند ،قذافی با شعارهای تند ضد اسراییلی که در آن زمان درجهان عرب کشش زیاد داشت .مورد توجه ناصر وذهنیت های عامهء جهان عرب قرار گرفت, ولی شخصیت واعمال متضاد قذافی از آغاز به قدرت رسید نش تاا ین اواخر ،غیر قابل پش بینی بود، اوگاهی جماهیر سوسیالستی لیبی ،وگاهی هم طرفدار پروپاقرص،پان عربیزیم ودر این آواخر،از اتحاد کامل قارۀ سیاه افریقا  سخن می گفت اوابتدا باکمک به جنبش تجزیه طلبانه آیرلند شمالی دشمنی آشکار را با بریتانیا کبیر پیشه ساخت وزمانی هم با انفجار طیاره مسافربری انگلستان مظنون به کمک به تروریزم بین المللی گردید, وسر انجام به پذیرفتن این جنانت میلیون ها دالر غرامت به بازماندگان آن حادثه پرداخت ، بعدا باچرخش   180درجه شعارهای تندوانقلابی خودرا را تعویض نموده ،راه سازش ومصالحه با غرب وامریکا را  پیش گرفت ودر آخرین سفرش به نیویارک بااعمال غیر قابل  پیش بینی اش به تحقیر وتوهین ونا سزاگویی به شورای امنیت ملل متحد پرداخت, ومنشور آن سازمان  رادر محضر عام ودر وقت سخنرانی توته وپارچه نموده –وبه دورافگند ،قذافی درمدت چهل سال مثل یک امپراطور وشاه مستبد-عمل نموده-وهر نوع مخالفت واعتراض را درگلو خفه,ونابود مینمود,  وتغیر سیاست بین المللی هم نتوانست ،فکر واندیشه های قذافی را تغیردهد وخاصتا تحولات اخیر تونس ،مصر ویمن وسایر کشور های عربی هم در ذهینیت قذافی تاثیر گذار نشد،او چون هیتلر با ژست وحرکات مضحک,, خودرا یگانه –مرجع و مراد مردم لیبیامیدانست وپیشنهاد رفوم واصلاحات در ذهن وی تاثیر نگذاشت وسر انجام مظاهره وقیام های مردمی آغازیافت, وقذافی به شدت وحدت تمام به سرکوب مخالفین اقدام نموده به دشنام وناسزاگوی مخالفین پرداخت .تااینکه قیام های گسترده مردمی در پهنای سرزمین وسیع لیبی لحظه به لحظه سیرصعودی پیمود, کشتار وقتل مردم بیگناه وقیام کنندگان توسط دژخمیان خونخوار قذافی به  اوج  خود رسید, شورای امنیت ملل،طی در خواستی, منطقه  منع پرواز در فراز آسمان لیبی وضع نمود, وناتو مامورتطبیق این امرمهم گردید, جنگ داخلی در لیبی به شدت ادامه یافت ولی قذافی با زهم در لحظات دشورا که مردم لیبی به آن مواجه شده بودند ،درک درست ازوضع پیشامده نداشت,  ودیوانه وار شعار نابودی مخالفین خویش را تکرار میکرد .تا اینکه شعله های خانماسوزاین در گیری به اقامتگاه قذافی رسید .تک محوری خودستایی کیش شخصیت ،غرور آمیخته به تعصب وتحجر ساختاراساسی این شخصیت کاذب بود که در اثری قیام ها ی مردمی – کاخ استبداد –ظلم اجحاف اوبه بسیار سادگی در هم فرو ریخت, واین مردم لیبی اند  در ویرانه های این استبداد  قرون اوسطایی با وحدت ویکپارچگی رژیم که اساس ان به بنیاد آرای حقیقی مردم باشد بنا نهند.
حوادث لیبی قیام ها وخیزش های مردمی را در شرق میانه تسریع خواهد بخشید, خاصتا رژیم سوریه وسردمدار  مستبداین رژیم , به زودی به سرنوشت قذافی دچار خواهد شد, جای شک نیست که این پروسه در شرق میانه وسایر کشورهای قارۀ آسیاگسترش پیشتری خواهد یافت.