آرشیف

2016-7-26

ظهور نا به هنگام طالبان در افغانستان ضعف و یا رشد آنان ؟
وقتی نظر اندازی کوچک داشه باشیم به کارکردهای و حکومت استبدادی طالبان داشته باشیم این دوره مملو از ظلم ستم بوده و است که تاریخ گواه بر این است که طالبان دست پرورده ای کدام کشور و چگونه رشد کردند ؟    رشد روز افزون طالبان پس از شکست شان در افغانستان و ظهور نا به هنگام شان در روستاها و مراکز بیانگر اینست که درحقیقت امر آنانرا مرجع است که تمویل مالی و حمایت همه جانبه قرار میدهند که میشود از کشور چون پاکستان نام برد ، همیشه طالبان را پاکستان تقویه کرده دستگاه استخباراتی و ظهور نا به هنگام طالبان را دوباره در دوره ای حکومت کرزی صاحب بوجود آورده است .
میباید از راه گفتگو ویا هم با درمیان گذاشتن این موضوعات سیاسی به جامعه جهانی تا بتواند که درواقع با یک قوه ای فشار بر این کشور وارد گردد تا دست از تربیه سازی و تنومند سازی طالبان در افغانستان دست بکشد ، و همچنان این ظهور را میتوان خاموش ساخت با فشار همه جانبه نظامی و یا هم بین المللی .
با ظهور طالبان در دوره ای حکومت کرزی صاحب نمایانگر اینست که در واقع ریشه های آنان هنوز در افغانستان رو به نمو است و قطع آن با تبر تیز ممکن و قابل تطبیق است .
آنان نه انسانیت را میشاسند و نه هم گذری از کوچه ای انسانیت داشته اند ، تلاش دارند تا انتحار و انفجار نمایند تاسیسات و دست آوردهای جامعه ملل را در افغانستان خنثا بسازند که خود خیال است و محال است و جنون ، صدها جوان در زمان حکمروایی طالبان وطن را ترک کردند زیرا آنان آزادی نداشتند و از آزادی بیان محروم ماندند ، تلاش جوان در دوره ای طالبان همانا دست زیر الاشه بوده و بس ، چون حرف زدن در دوره ای طالبان واقعا ٌ دشوار بود ، زیرا آنان دشمن حکومت مردمی (دموکراسی ) عدالت و رعایت حقوق بشری بودند ، یکبار دیگر از حکومت منتخب مردم و جناب رییس دولت خواسته میشود تا به شکل بسیار واقع بینانه حرکت کرده و لانه های تروریست را که در روستاها و مراکز ولایات در حالت رشد هستند از بین برده تا باشد دست آورد های روی دست جامعه ملل درین کشور تحقق یابد .
بار دیگر به عنوان یک خبرنگار درین کشور میخواهیم تا باطالبان جنایت کار که همه روزه دست میبرند به قتل و انفجار و انتحار و عدم تحقق عدالت اجتماعی و آزادی بیان باید برخورد قاطع و سختگیرانه ای ازطرف دولت به علیه این گروه جنایت کار تا لانه آنها بار بار ازبین برود و دست آورده ای که ازسوی کشورهای جهان به جهت کمک در افغانستان است از بین نرود .

اجمیر مبارز خبرنگار
13/04/2014