آرشیف

2016-3-22

محمد سرور انوری غوری

ظرفیت قابل دسترسی انرژی برق در سرتا سر کشور:

وضعیت موجوده ظرفیت (پوتانشیل) سالانه تولید انرژی های برق آبی ، آفتابی ، بادی و حرارتی در حوزه های دریایی کشور و استفاده از آن در حال حاضر:
•          مجموع ظرفیت یا پوتانشیل سالانه منابع انرژی کشور (آبی 23000 میگاوات  ، آفتابی: 222000 میگاوات ، بادی : 65000 میگاوات ، حرارتی :گازطبیعی و ذغال سنگ : 3727 میگاوات)مجموعآ (313727) میگاوات است.

ظرفیت قابل دسترسی انرژی برق در سرتا سر کشور:
Ø    انرژی آبی: 252 میگاوات .
Ø    حرارتی (کابل و مزارشریف): 140 میگاوات.
Ø    دیزلی : 179 میگاوات .
Ø    انرژی برق وارداتی: 750 میگاوات .
Ø    انرژی جدید و قابل تجدید : 13.1 میگاوات .
Ø    دیزل جنراتور های کوچک: 65.5 میگاوات .
Ø    مجموع: 1399.6 میگاوات.
•          تعداد مجموعی مشترکین : در حدود 1 میلیون مشترک .
•          مقایسه بین سال های1381و 1391 : تولید و تورید برق از (291) میگاوات به 1399.6 میگاوات افزایش یافته است.
•          تعداد مشترکین : از 117000 به 1000000 مشترک افزایش یافته است(دسترسی %40 کل نفوس موجوده کشور به انرژی برق)  
•          نیازمندی های فعلی برق در سرتا سر کشور 3571 میگاوات(نفوس نظر به احصائیه سال 1391، 25 میلیون نفر) .
•          نیازمندی های کشور به انرژی برق با در نظرداشت رشد نفوس تا 15 سال آینده (نفوس 33.6 میلیون) : (4703) میگاوات.
•          صدور انرژی برق آبی به خارج از کشور در نیتجه مهار آب های افغانستان و تطبیق پروژه های بزرگ .
•         313727-4703=309024 میگاوات برق را کشور ما می تواند بعد از تولید به کشورهای نیازمند که با ما هم سرحد اند بفروشد برساند.
•         بنآ می توان گفت که : منابع آبی + استفاده بهینه = توسعه پایدار. این فورمول را می توان جهت منافع ملی کشوردرهمه منابع موجود استفاده نمود.