آرشیف

2014-10-28

عزیزه عنایت

طولانی ترین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان !

      ملت افغانستان باآنکه سالیان متمادی ازنعمات وآسایش زندگی ،نسبت عقب
ماندن کشور،وضع نابه سامان اقتصاد، کارنکردن دولت های وقت بدورمانده ، درد
ورنج زیادکشیدند، مدت بیشترازسی و پنج سال جنگهای خانمان سوزصدمۀ دیگر،
ودشوارترین دوره های حیات وسیاه ترین روزهای زندگی شان بشمارمیرود که
همه با گوشت وپوست خویش این بدبختی ها را لمس کرده وتاحال میسوزند.
      درسیزده سال دورۀ کاررئیس جمهورکرزی بازهم قسمیکه لازم بود توجهی
به حال مردم ستم دیدۀ افغانستان صورت نگرفت که با صبوری وبدبختی این دوره
را هم پشت سرگذشتاندند، تااینکه دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسید.
همه باشوق و متانت بپای صندوق های رای رفتند ،تابتوانند ازاین طریق شخص
شایستۀ را بحیث رئیس جمهورانتخاب وافغاستان را ازرفتن بسوی نابودی نجات
 دهند.
        با تاسف که کمسیون مستقل انتخابات هم دراین عرصه ناکام واقدامات شان
بسیارزمانگیروبی نتیجه بود که حتا درروزاعلام برندۀ ریاست جهموری افغاستان
هم ازابلاغ شمارش آرا،عاجزماند. انتخاباتیکه به قیمت جانهای مردم افغانستان وبه
بریدن انگشتان بعضی ازهموطنان مان تمام شد.و هم ازجانبی طولانی ترین دورۀ
انتخابات جهان بوده که مردم وجهانیان را بسیارخسته ساخته بود.تااینکه دراثرمداخلۀ
چندین بارنمایندۀ امریکا وتوافق دونامزد برسر قدرت، دولت وحدت ملی بوجودآمد
 که داکتراشرف غنی بحیث رئیس جمهوروداکترعبدالله عبدالله رئیس شورای اجرایی
تعین وبه دورۀ انتخابات خسته کن ریاست جمهوری افغانستان پایان داده شد. که این
مسئله بازهم برانتظار، ناباوری ها ورفتن بسوی نابودی وطن خاتمه داد ومردم را
امید وار به آینده ساخت .
       خوشبختانه رئیس جمهورداکتراشرف غنی بعد ازآغاز کارش بحیث رئیس
جهوراسلامی افغانستان با جدیت تمام وارد عرصه شده که ازجمله میـتوان ازسر
زدن  به زندانها ، بازجوئی از حال محبوسین بیگناه ،صدورفرمان بخاطرتصفیۀ
پول اختلاس شدۀ کابل بانک، صحبت کردن با استادن ومعلمین گرامی، تصمیم 
جدی بخاطروضع نابه سامان شهر کابل را بحساب آورد که این جدیت داکتراشرف
غنی رئیس جمهوردولت وحدت ملی افغانستان را به فال نیک گرفته،تقدیرمیکنیم.
دولت وحدت ملی اگردراجراات خویش چنین سرعت  عمل داشته باشند وبه وعده
هایکه دردورۀ انتخاب داده بودند پیش برود، هویداست که دروضع زند گی مردم
 ووطن بهبودی رونما خواهند شد.که امید واری های درراه نشسته رااستقبال میکنیم.
       اقدام دیگری که توسط داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائی دولت افغانستان
صورت گرفت موضوع راکت پراگنی پاکستان درولایت کنربود که درطول دورۀ
کاررئیس جمهورکرزی چنین اقدام جدی نشده بود که دراین جلسه قرارشد تاسفیر
پاکستان احظارو تصمیم  جدی اتخاذ گردد.که این کارباید سالهای قبل صورت می
گرفت.زیرا برای یک افغان غیرتحمل است. خانه اش را همسایه سنگ باران کند و
اوهیچ عکس العمل ازخود نشان ندهد، ساکت بنشیند و بنگرد.
        قراراطلاع دراین اواخر سربازان سرحدی ایران وپاکستان درگیرجنگ شده
اند که نظربه اطلاع  بخش خبری تلویزیون یک، سربازا ن پاکستانی بتاریخ 24
10/2014 دوراکت دربرابرچهارراکت سربازان سرحدی ایران به خاک ایران پرتاب
نمودند. یعنکه تحمل چهارراکت را هم نداشتند. پس کجا بودند آن افغانان شجاع که
لااقل دربرابرهشت راکت سربازان پاکستان دوراکت جواب باالمقابل میدادند؟بگذریم
ازده ها راکت درهفته .
چون معلوم بود که دولت مردان وقت، دستان شانرا بسته بودند .
امیدواریم که روی موضوع، جدیت تام بخرچ دهند تاازپراتاب راکت های پاکستان
به ولایت زیبای کنرجلوگیری گردد.
      موضوع دیگری که بسیارمهم وقابل یادآوری است، بدبختانه وضع امنیتی
کشوربعدازامضای پیمان امنیتی میان امریکا وافغانستان بحضوررئیس جمهوردولت
وحدت ملی افغانستان ونمایندۀ امریکا، به وخامت گرایده وبدترازقبل به کشته شدن
افراد بیگناه غیرنظامی ،پولیس ملی، افسران نظامی افزوده است که بسیار متاثر
کننده بوده درحالیکه پیمان بخاطر بهبود وضع امنیتی وجلوگیری ازنابه سامانی ها
بود است. اگردولت دراین زمینه توجه بیشترنکند،مردم را با خود نخواهند داشت
زیرا با کشته شدن هموطنان بیگناه مان زمینۀ همکاری مردم با دولت فراهم نمیشود.
مخصوصاً زنان افغانستان که هیچ گاه طرفدارجنگ نبوده اند ونمیخواهند بیشترازاین
 عزیزان شانرا ازدست بدهند. البته قابل تذکراست، درتامین امنیت وثبات بهمکاری
مردم شریف وطن بیشترنیازاست . تا مردم دستی بهم ندهند ومتحدانه ازمحل ومنطقۀ
خویش دفاع نکنند دشوارخواهد بود که سربازان دراین راه موفقیت کسب کنند.زیرا
 مردم محل درامنیت کشوربا وحدت عمل و یک پارچه گی رول بسیارمهم داشته ،
میتوانند دشمنان را هرکجا شناسایی وجلوحملات انتحاری، حملات بالای پوسته های
دولتی را بگیرند.
       اما دراین مدت هیچ یادی ازبی سرپناهان که درزیر خیمه ها باشکم گرسنه و
اطفال قدو نیم قد درشهرکابل زندگی میکنند نشد.تا زمانیکه مردم بافقرو تنگدستی
دست و گریبان اند وجوانان شان ازبی کاری به مواد مخدرویا اعمال ناشایست دیگر
مبتلاء باشند، فریب دشمنان راخورده با آنان میپیوندند و یا وطن را تــرک راهی
کشورهای غیربخاطرپیدا کردن کارمیروند، درآن صورت ، مردم وطن دل خوش
نداشته برعلیه دولت میشوند.زیرا دشمنان ازفقرو بیچاره گی آنان استفاده میکنند.
لهذادرقدم نخست جلو بیکاری جوانان را گرفت وزمینه های کاررا آماده ساخت.
مخصوصاً که فصل سرمای زمستان پیشرووخطربه هلاکت رسیدن فقرابیشتراست
 که توجه جدی دولت جدید افغانستان رادرزمینه خواهانیم .
       درمورد خشونت علیه زنان افغانستان مخصوصاً ازدواج دختران زیرسن را
که بدترین فاجعه هارا بارمیآورد نیزخواهان توجه دولت هستیم .
       امید وارم "سال نیک ازبهارش پیداست "چنین باشد ودولت نو پای افغانستان
بتواند درراه بهبود وضع ملت شریف افغانستان ووطن موفق شود .

26/10/2014