آرشیف

2014-12-12

عبدالحمید شریفی

طنز انتخابات

باز فصل انتخابات سر رسید
بهر دلالان میهن فرصت دیگر رسید

باز لنگی و چپن غوغا کند
تاکه رأی بیشتر پیدا کند

باز سردار وملک ، دیگ پلو
تا که افتد از رقیبانش جلو

باز هم دیگ پلو در جنب وجوش
چهار سویش مردمان شیک پوش

رهبران اندر لباس رنگ رنگ
گاه ملی گاه همرنگ فرنگ

باز مشق قوم گرایی می کنند
باز هم یاوه سرایی می کنند

تا مرام خویش را آرند بدست
این طلسم شوم شان باید شکست

رأی مردم را خریداری کند
بهر یک رأی گریه و زاری کند

خلق را با وعده اغوا میکند
همچو توریست ها سفرها میکند

وعده های خام دارد آن جناب
خویش را در ( ارگ ) می بیند به خواب

خدمت مردم دروغی بیش نیست
آزمودیم جای هیچ تشویش نیست

های ! ملت عا قل وهوشیار باش
دیده بگشا یک کمی بیدار باش

در قبال رأی خود اندیشه کن
فکر و سودای وطن را پیشه کن

رأی تو آینده است و سرنوشت
باید آنرا ! بهتر و از سرنوشت

هموطن پند " شریفی " گوش دار
ورنه بد بینی وطندار هشدار

 

1393 / 02 / 08