آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

طنزینه ای در رابطه با انتخابات پارلمانی

گویند که کاندید بنما عزت وهم زورخوش است
عسکر امنیتی، رنجروبایفورخوش است
گویند وعده بفروش وزوربه نسیه بخر
لاف زن وبی پوف مباش مسلک ازغلدورخوش است
این مهمانی بزن و کفش وکلاه مفت بگیر
کاین گردوغبار ازسرک غور خوش است
بنویس شعار وبازعوام بفریــــــــــــــــــــــــب
جامه زعمل پوشیدن وآرمان به گور خوش است
چنددورگذشت و برق وسرک بود شعار
تکلیف دودچراغ ازبرق بی نورخوش است
این لافیست که (مالاتفعلون) ثابت کرد
خوردن خون جگر ازوعده ای دورخوش است
اندکی لنگی فاج وپول به ارباب محل
موتروچوکی وکوچ ، مرمروبلورخوش است
بازیک رمز اشاره کن به دلالان شهر
حویلی وبلدینگ و قصرومانند شیر پور خوش است
اندکی دزدباشی وکمتری بی نظمی کن
ستم وبیدادجور،غارت وچورخوش است
ازعهدقدیم یک مصرع ازخیام تصرف ما است
کاوازدهل شنیدن ازدورخوش است.