آرشیف

2015-3-11

ابراهیم ساغری

طلوع فجر فـــــردا رنگ بهاری گرفت

 دشت و دره و صحرا رنگ بهاری گرفت
 جنگل و باغ و دريا رنگ بهاری گرفت

 کوکب پرستاره مريخ و ما و خورشيد
 پهنهٔ عرض و سما رنگ بهاری گرفت

 رنگين کمان خوشرنگ نم نم ابروباران
 بحر و بر و ثريا رنگ بهاری گرفت

 شير غران کوهسار کبک خورام دری
 باز و شاهين و عنقا رنگ بهاری گرفت

 گلبانه های رنجور مجنون شده بگلشن
 سنبل زلف ليلا رنگ بهاری گرفت

 شاخه های لرزان شگوفه های رخشان
 بلبلک های شيدا رنگ بهاری گرفت

غوغای عندليبان سکوت ظلمت شکست
 طلوع فجر فردا رنگ بهاری گرفت

 سرشک هستی ريزد ازداغ لالهٔ عشق
 شميم عطر صحبا رنگ بهاری گرفت

 از نسيم سحری بوی ختن ميرسد
 چشم غزال رعنا رنگ بهاری گرفت

 محفل گرم رندان چشمهٔ علم و عرفان
 خانقه و مصلا رنگ بهاری گرفت

 مزار شاه مردان حرم شير خدا
 سرزمين اوليا رنگ بهاری گرفت

 جهان خستهٔ تشنهٔ صلح و صفاست
 جهان خستهٔ ما رنگ بهاری گرفت

                           ساغری
  مقدم همه دوستان بهاری باد