آرشیف

2015-1-7

mazizi

طلوع آفتاب جهانتاب در شبهای ظلمانی وبی مهتاب
 

ســلام ودرود بر جناب پیامبر
امامِ رُسُل خلق را جمله رهبر

 سلام ودرود بهر اصحاب ویاران
که بعد از همه انبیاء خوب وبرتر

ســـلام ودرود بهـــر ازواج پاکش
که بر حکم قرآن همه پاک واطهر

سلام ودرود بهر آن یارغارش
ابوبکر،ملـُقب به صـدیق اکبر

سلام ودرود بهـــر آن یار ثانی
عمر آنکه برعدل ،کارش برابر

سلام ودرود بهر عثمان که بودش
به دو دخت پاک نبی خوب همسر

ســـلام ودرود ، بیش برابن عمش
که نامش علی بود، ملقب به حیدر

ســلام ودرود بهــــر اصحاب پاکش
که بر مسلمین راهنمـــایند و اختـــر

ســلام ودرود بهر اتبـــاع ایشــان
به احسان ونیکی شدند خوب وبهتر

همـــه جمـــله ازواج پاکِ محمــد
به هر مومنی یک بیک همچومادر

مسلمان به زوج نبی بد نگــوید ؟
به جزرافضی اهل هر فتنه وشر

کسی بغض ازواج ویاران بدل داشت
تُهـــی گشته قـــلبش ز ایمـــان وبـاور

گر اصحاب را کس مذمت نماید
ز اهـــل نفاق است وقلبش مکــدر

واگرکس زند طـعن بر اهل بیتش
مسلمـان مخـوانش که گردیده کافـر

 به صف مسلمان وامت همیشه
منــافق زند از قفـــا تیغ وخنجر

زاهل نفاق دور گردان تو مارا
الهی ! تو باشی بما یار ویاور

مسلمان به حـُب پیامبرواصحاب
چـــراغِ دلش روشن است و منور

کسی جز طریقِ محمد گزینــد
به دنیا وعقبی شود خوار وابتر

  «عزیزی» کند التجا بر خداوند
زدوزخ نجات یابد او روز محشر

پایان
**************
محمد عزیز( عزیزی)

یازدهم ربیع الاول سال 1436 هجری قمری
دوازدهم جدی سال 1393 هجری شمی