آرشیف

2014-11-22

منیژه سلیمی

طفل معصوم

 

«در رثای نعش طفل به خون خفته در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند که سخت روانم را به هم فشرد»

 
چرا ای همصدای ما غنودی
به زیر مسکن شبها غنودی
تنت را غرق در خون کرد ظالم
به ضرب راکت نصرا غنودی
تو بودی طفل معصوم و منزه
به شوق بازی فردا غنودی
همه اطفال میهن گشته غمدار
تو با آن با چهره زیبا غنودی
به خواب ناز دیدم چشم زاغت
کنار مادر غمها غنودی
زچشم کشتزارت رخت بستی
امید و وارث فردا غنودی
درختان قد تو در باغ جویند
زباغستان گل رعنا غنودی
گل باغ ارم بودی به نوزاد
نمود خانه «بابا» غنودی
به سوگت دیده گریان قلب بریان
چراغ دیده و دلها غنودی
روانت جانب حق کرد پرواز
به طاق جنت اعلی غنودی