آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

طـَـّرار

پیا م تسلیت
 

به کافهً هموطنان عـزیز و غمدیده ام و به فامیل های  به ماتم نشستهً  دیار محبوبم غور باستان که فرزندان دلیر، وطنپرست و با شها ت شان  را در راه خدمت به مردم از دست داده اند از اعماق فلبم تسلیت عرض میکنم و خود را با تمام روح و جانم در غم و اندوح همهً شان  شریک میدانم و از بارگاه ا یزد متعال  بهشت برین وجنت الفردوس را  به برادر شهید و بزرگوارم این دلیر مرد وطنپرست و افسر غیور و جان فدای ملت افغانستان دگروال عطا گل خان،  شهید غلام یحیِ « علمزاده » با برادر جوانش،  شهید عبدالواحد جان «کوهی» فرزند دوست عزیزم و همصنفی ام عبدالستار«کوهی» شهید آقاجا ، شهید غلام یحیِ و شهید عبدالله آرزو میکنم روح پاک همهً شان شاد و به بازمانده گان همه شهیدان دلیر صبر جمیل میخواهم. این چند سطر را به عنوان همدردی و غم شریکی تقدیم و نثار شما خواهران و برادران عزیز و غمگین نموده  خود را، روح و جانم را باغم واندوح شما عزیزان شریک میدانم دعا میکنم که این غم آخری برای شما و همه غوریان باشد آمین  یارب العالمین.

با ز، ا ز شـو ر و فـغـا نِ مـا د رِ ی د ا غـد ا رغـو ر
نا له خیز د ا ز فیر و ز کو ه ا ز د ر و د یوا رغـو ر
 
نو جو ا نا ن شهـید بـر خا ک و خو ن غلطید ه ا نـد
مشت بــر سر مـیز نـد هر با بـهً  نـا  چــا ر غــو ر
 
مـیکَـــنـد  پـیچــه سـفـیـد  م  یکــه  یکــه تـا  ر مــو
میچکد خو ن ا ز د و چشم خو ا هر ی غمبا ر غـو ر
 
غـنـچـه هـا ی بـو سـتـا نم  نـا شگــفـتـه بَـر کَـنـنـد
ه ا د  و و ا و یلا  کـند با غ و گـل  و هـر خا رغـو ر
 
لا لـه هـا ی ما به آ تش میکــشـند ا ز ر و ی کـیـن
ا بر غم د ا من ز د ه بر د شت وهم کو هسا رغـو ر
 
شــعـلـه  خـیـز د  ا ز تـن و ا ز خـر مـن هـستی مـا
لـفچـه ا فـتـا د ه بـد سـت جا هـل و طـَــّرا ر غــو ر
 
خوف و تر س ا فـتا د ه یکسر د رمـیا ن شـهـرود ه
می هـر ا سـد جـمـلـگی ا ز سـا یـهً  د یـو ا ر غـو ر
 
نو عـر و س ما بجـا ی خینه خـو ن د ا ر د بد ست
ا شک میر یز د سـر ی تا بـو ت آ ن د لـد ا ر غـو ر
 
« نو ر ک و ، سنگا ن و سینی » سینه پا ر ه میکنند
تا بگـیر ند د ر بـغـل آ ن ا فـسـر ی خـو نـبـا ر غــو ر
 
ا ی جـو ا نا ن د لـیـر چـو ن مو جهً طـو فـا ن شـو یـد
بـر کـنید ا ز بـیـخ و بن بـنـیا د ا ین ا شــر ا ر غــو ر
 
کی شـو د  را م ا سپ سر کـش با د و سه شلا ق نر م
تا به پو ز ش  سخت نکو بـید لا جم و ا فـسـا ر غو ر
 
چــو ن تـر حـم مـیکـنـد ا ر با  ب  مــا  ا  ز بـز د لــی
د ز د و ر هز ن شیر گشته بر سر ی هر خو ا ر غو ر
 
« غور ی» می سو ز د ز آ ه و نا له هـا ی هـر یتیم
میکند نفـر ین به هـر یا غـی و جـنگـسـا لا ر غــو ر
 
 
عبدالغفور «غوری»
10.06.2011