آرشیف

2016-1-25

ف. بری

طـلـــــــــوع

با طلوع  صبحی درخشان می شود
 ظلمت شب محو و پنهان می شود

صبح صادق مطلع نـــــور و صفا
 روشن آرای  دل و جان می شود

شبروان را نیست سازش با صفا
 طینتش رســوا و عریان می شود

می ستیزند بــــــا رهء فرزانگان
  قاتل انسان و عــرفان می شود

رهروان  نور را درخون نشاند
جنس شر بد تر زحیوان می شود

جنگ نوروظلمت ست ای هموطن
محو ظلمت ، نورافشان می شود

با طلوع بر خیز با ظلمت ستیز
زندگی با نور فروزان می شود

ننگ خلقت اند بری این ناکسان
 خفت و توهیــن  انسان می شود