آرشیف

2016-1-12

عبدالحمید شریفی

طـــنـــــز تشکیلات خیالی
ای دوستان ببینید تشکیل ها خیالی
یعنی مکاتب ما هم بعضی جا خیالی

تنها نمیتوان گفت که این در معارف ماست
یعنی که در صحت هم داکتر  دوا خیالی 

بنگر رسانه ها را فریاد و درد مان را
در پوسته جابجا است سرباز ما خیالی

بس مکتب و کلینک اعمار نگشته اما
بودجه است و تشکیل پا در هوا خیالی

شرمنده ام که گویم ، اندررسانه گفته است
صدها شهید و معلول بی دست و پا خیالی

کسی از وزیرنپرسد سرمایه ها کجارفت
پیکار با فساد و هم   مافیا  خیالی

این مافیای قدرت خندد به ریش قانون 
هم حرف و وعده هایش تا هر کجا خیالی

گویند کشت کوکنار گشته است محو و نابود
بنگر چگونه باشد این ادعا خیالی

این نسل سوخته بنگرنسل جوان ما را 
دارد امید اما سر تا به پا خیالی

افغانستان بر خیز با قلب زخمی خود
دیگر ترا نه زبید این ماجرا خیالی

فقر و فساد دیگر خاک وطن گرفته
آری" شریفی" اینجا خاک و فضا خیالی

سراینده : الحاج عبدالحمید " شریفی"
تاریخ: 21/10/1394