آرشیف

2015-1-3

میرویس عبدالهی

طعم خوش زندگی

       یک
یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛                                  
یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد؛
   یک واژه میتواند بیانگر هدف باشد؛                                        
یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد
؛
  یک خنده میتواند فاتح دلتنگی باشد؛                                             
امید میتواند رافع روحتان باشد؛
 یک نوازش میتواند راوی مهرتان باشد؛                                  
    یک زندگی میتواند خالق تفاوت باشد؛

 

زندگی آنقدر زیباست که جنگ و غربت زدگی هم گاهی زیبا و شیرین است

به امید روزی که این گاهاً ها جای خود را به همیشه بدهند و جَنگ به جُنگ و غربت به قربت تبدیل شود.