آرشیف

2017-5-10

انجینیر محمد ناصر سرشار غوری

طرح انکشـاف زراعت مدرن و میکانیزه در ولایت غور باسـتان!

از آنجاییکه ولایت غور یک ولایت نسبتا کوهستانی ودارای هوای نسبتا نیمه سرد میباشد زمینه کاشت یک تعداد نباتات مزروعی وپرورش حیوانات را مساعد ساخته ودر ضمن شغل ساکنین این ولایت بیشتر از%95  بطور مستقیم وغیرمستقیم  زراعت وپرورش حیوانات بوده که ازین درک امرار معشیت میکنند. 
با درک این موضوع ونیاز مبرم دهاقین ولایت غور دربخش زراعت, ذیلا پیشنهادات درباره بهبود وضعیت زراعت ومالداری درغور را پیشنهاد میکنیم تا درصورت عملی شدن آن زراعت در غور متحول گردد و صد ها جوان بیکار مصروف فعالیت های زراعتی واقتصادی شده که نهایتا بهبود زندگی دهاقین را درقبال دارد.
پیشنهاد دربخش تشکیلات ریاست زراعت, آبیاری ومالداری ولایت غور:
1 –   ترویج اساس زراعت  را تشکیل میدهد فلهذا ضرورت ونیاز جدی احساس میشود تا در ساختار تشکیلاتی بخش ترویج ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت غور تجدید نظرصورت گیرد, حد اقل دو نفر مامور ورزیده دربخش ترویج درهرولسوالی با تمام امکانات ترانسپورتی مجهز گردند تا به طورماهوار از تمام قریه جات مربوطه باز دید داشته باشند , دهاقین را  رهنمای های فنی نمایند ودرصورت مشکلات که از عهد مامور ساحوی نباشد به موقع آن به مرکز ولایت جهت راه حل آن راپور داده شود.
 2–   حفاظه نباتات هم رول اساسی را در افزایش تولید محصولات نباتی دارد لهذا نیاز اساسی به داشتن حد اقل یک مامور فنی با تمام امکانات ترانسپورتی درهرولسوالی میباشد تا بتواند نیازهای اساسی دهاقین را از ناحیه کنترول امراض نباتی برآورده نماید.
3–   حفظ منابع طبیعیی که ستون فقرات زراعت است , نیاز اساسی به حدا اقل یک مامور فنی جنگلات درهرولسوالی میباشد تا از قطع جنگلات, ازبین بردن پوشش گیاهی , نباتات طبی , حیات وحش وغیرنظارت وجلوگیری صورت گیرد , درصورت مشاهده کوچکترین بی نظمی دربخش منابع طبی جلوگیری وبه موقع آن راپور به مرکز ولسوالی و مرکز ولایت داده شود تا اقدامات بعدی صورت گیرد که نهایت موثربوده درغیر آن حفظ منابع طبیعیی کاری است بس دشوار.
4 – ایجاد سیستم فوری اطلاع رسانی روزانه , هفته وار وماهوار از اجرات, چالش ها ودست آوردهای هرواحد اداری زراعت در ولسوالی ها تا درصورت بروز مشکلات دربخش آفات وامراض نباتی, خسارات سیلاب وتخریب زمین های زراعتی, از بین رفتن مواشی دهاقین وغیره مشکلات آگاهی کامل حاصل شده وتدابیر لازم جهت جلوگیری وپاسخ گوی به مشکلات درنظر گرفته شود وهمچنان دست آوردهای هرواحد اداری به وقت وزمان معین آن به ریاست زراعت درمرکزولایت فیروزکوه سیستماتیک ومنظم راپورداده شود تا اجراآت لازم پلان وتطبیق گردد.
5– تاسیس یک شعبه مخصوص جهت پاسخگویی به تماسهای نماینده های ولسوالی ها روزنه , و بلامقابل هروز ساعت 8 الی 9  تماس گرفته شود تا درجریان قرار گیرد که مشکلات واتفاقات صورت گرفته در ولسوالی ها و هچنان هر روز ساعت سه الی چهار عصر پیش از ترک کردن دفتر باید باز هم تماس داشته باشند تا درجریان اجرات روزانه قرار گیرد که مامورین درساحات فعالیت خود چه اجراات را نموده اند, چه دست آوردها داشتند وچه چالشهای وجود داشته, کدام چالشها را خودی شان حل کردن وکدام چالشها  نیاز به حمایت  مرکزولایت میباشد ودرضمن جمع آوری راپور های اجرات روزانه مامورین, حدا اقل هر مامور زراعت وظیفه دارد تا روزانه 5 الی 10 نفر را دربخش ترویچی و 5 الی 10 نفر را دربخش حفاظت نباتات آموزش های سرمزرعه بدهد وراپورخویش را به مرکز ولایت ارسال نماید تا ریس اداره درجریان فعالیت های مامورین قرار گرفته ودرصورت ضرورت همکاری همه جانبه داشته باشد ودرضن ریس اداره زراعت درجریان اتفاقات عاجل قرار میگرد تا بتواند به اسرع وقت تدابیرلازم درنظرگرفته شود.  
 
بخش آبیاری :
متاسفانه درتمام ولسوالی های ولایت غور مشکلات آبیاری زیاد احساس شده که نیاز به بازسازی ونوسازی جدی دارد  ودرذیل چند مورد پیشنهاد میگردد تا درصورت عملی شدن آن مشکلات آبیاری دهاقین تا اندازه رفع خواهد شد.  

 1. احداث سربندهای کوچک و بزرگ آب جهت آبیاری زمینهای زراعتی درسطح ولایت غورنظربه نیازمندی هرمنطقه با اولویت بندی دقیق.

 2. حفر چاه های عمیق و تنظیم کردن آن با سیستم سولری که قبلا تجربه شده نتیجه بسیار خوب داده است واشد نیاز است ودراکثر مناطق غور امکان پذیر وقابل تطبیق است.

 3. ایجاد سیستمهای مدرن آبیاری قطره  ای درسطح ولایت غور جهت احداث باغچه های کوچک تولید سبزیجات یک نیاز اساسی ومبرم دقاقین ولایت غور میباشد.

 4. تاسیس انجمن های آبیاری جهت بهتر تنظیم کردن واستفاده آب درساحات کم آب  که یک نیاز اساسی برای دهقاین میباشد که همه ساله دهاقین از مصرف ناعادلانه آب شکایت دارند و حتی اکثرا باعث بروز اختلافات جدی دربین دهاقین شده که درین باره باید یک را حل اساسی وقانونی درنظرگرفته شود.

 5. آموزش حد اقل 10000 دهقان پیش قدم درسطح ولایت غور از نحوه و چگونگی موثریت استفاده آب , جلوگیری از ضایعات آب , حفاظت آب  وغیره مسایل مربوط به آبیاری که نیاز اساسی  دهاقین میباشد.

 6. انکشاف وکار روی چشمه های آبی در نقاط مورد ضرورت در سطح ولایت

 7. ترویج نباتات که به آبیاری کم ضرورت دارند مانند زعفران وغیره  نباتات نظربه خصوصیات هرمنطقه با تفاوت آب , خاک ودرجه حرارت هرمنطقه .

بخش انکشاف غلات , حبوبات وسبزیجات:
نظر به تحقیقات  ابتدایی که قبلا توسط موسسات مختلف درولایت باستانی غورصورت گرفته , غلات نظربه میزان مصرف , تولید وضرورت اولیه دهاقین به مقام اول زنجیره غذایی دهاقین قرار گرفته است که یک واقعیت هم میباشد چون میزان مصرف غلات نظر به دیگر تولیدات زراعت به پیمانه وسعی تردرغور میباشد هم ازنگاه تولید , از نگاه مصرف وغیره , لهذا انکشاف غلات وحبوبات یک نیاز مبرم واساسی پنداشته میشود که باید نکاط ذیل درانکشاف غلات وحبوبات درولایت  غور درنظر گرفته شود تا دهاقین بااستفاده موثرآن بتوانند مقدار نیاز خود ودیگر شهروندان غور را ازنگاه تولید غله  جات خود کفا نمایند ودرذیل چند نکته قابل ذکر است که با تطبیق آن درزراعت غور یک تحول ایجاد خواهد شد.

 1. توزیع  انواع بذرهای اصلاح شده غلات که درمقابل کم آبی تا اندازه مقاومت داشته باشد مانند ورایتی های  گندم نوع للمی 2 للمی 3 دربخش حبوبات نخود که درکم آبی خوب مقاومت دارد ودرضمن تقاضای زیاد هم دارد, نظر به امکانات حد اقل برای 50000 هزار دهقان توزیع بذر به شمول کودهای کیمیاوی صورت گیرد تا دو الی سه سال بعدا دهاقین خودی شان مسولیت تهیه بذر را برای خود داشته باشند.

 2. دیگرمراحل فنی کاشت وسایر مسایل اگرو تخنیکی آن زیر نظر مامورین مسلکی ترویج که قبلا تذکر رفت صورت گیرد تا دهاقین با استفاده از روشهای فنی کاشت وبرداشت بتوانند حاصل قناعت بخش بدست آورند.

 3.  توزیع تراکتورهای خورد وبزرگ برای حوزه های مشخص زراعتی جهت استفاده عمومی دهاقین حد اقل 100 عراده  تراکتور بزرگ و100 عراده هم کوچک نظربه خصوصیات جغرفیای هرولسوالی ومنطقه تا کارای واستفاده دهاقین بهتر صورت گیرد زیرا هرمنطقه خصوصات جغرافیای آن فرق دارد  وخوب است که دهاقین به تراکتورهای خورد وبزرگ دسترسی داشته باشند تا از تمام امکانات منابع کاشت خود حد اکثر استفاده کرده بتوانند.

 4. ایجاد زمینه برای بازاریابی محصولات زراعتی وهمچنان تعهد دولت در خرید تولیدات دهاقین که یک نیاز اساسی تولید است درصورت  که دولت متعهد با خرید محصولات زراعت نباشد درشرایط فعلی مشکل است که دهاقین به آسانی خود کفا شوند , حمایت دولت ایک اصل اساسی ونقش عمده در خود کفای دهاقین دارد که درتمام کشوریها که ازلحاظ زراعتی به خودکفای رسیدند این موضوع جدا مدنظربوده.

 5. ایجاد شعبه بانکی جهت سیستم قرضه دهی کوتاه مدت وبلند مدت برای دهاقین بخاطرتهیه ضروریات اولیه شان ازقبیل وسایل , بذرهای مورد نظر علاوه بر توزیع بذر توسط منابع مالی دولت, زیرا به شکل  دوامدار کمک مالی دولت هم مقدور نیست که به دهاقین بذر ودیگر وسایل توزیع نماید باید که دهاقین آهسته آهسته خودشان همه ضروریات اولیه خویش را تهیه کنند تنبلی برای دهاقین بس است.

 6. ایجاد گلخانه های بزرگ جهت تولید سبزیجات درتمام فصلهای سال مخصوصا زمستان,ولایت غور نظر به سردی که درفصل خزان وزمستان دارد نیاز است تا از طریق روشهای گلخانه ایی تولید چهار فصل سبزیجات را داشته باشد.

 7. بدسترس قراردادن انواع بذرهای سبزیجات که درمناطق سرد سیر نتیجه خوب میدهند تا دهاقین با آشنای با آن درآینده خود شان تولید بذرنموده وبذر سبزیجات را انکشاف دهند.

 8. توزیع ماشین های کوچک سبزی خشک کن که مجهز به سیستم سولری هستند که نهایت موثربوده ودرولایت غور که فصل تولید سبزیجات بسیار محدود  وکوتاه است  نتیجه خوب میدهد دهاقین با استفاده از تولیدات خشک شده شان درتمام فصلهای سال میتواند از تولیدات خود استفاده شخصی وهم به مارکیت عرضه نمایند.

 9. آموزش دهاقین پیش قدم یعنی درمجموع به تعداد 10000 هزار نفر درسطح ولایت غور آموزشهای فنی جهت پراسس اولیه وابتدای سبزیجات را کسب نمایند تا سبزیجات که مشکلات انتقال  به خارج ولایت غور را دارد ویا هم جهت انتقال به بازارهای دورتر باید پراسس شده وبعدا انتقال گردد تا از ضایعات آن تا اندازه جلوگیری صورت گیرد.

 10. اتحادیه های رسمی دهاقین بر علاوه کوپراتیف ها ایجاد گیردد تا دهاقین بتوانند مشکلات خرید مواد اولیه زراعتی و هم چنان فروش محصولات خویش را به شکل گروپی ازطریق اتحادیه ها بهتر تنظیم کنند که نهایت موثراست.

 11. ایجاد ذخیره خانه های مجهز جهت ذخیره بعضی سبزیجات مانند کچالو, پیاز وغیره الی انتقال شان به موقع ونظر به تقاضای مشتریان به مارکیت های داخلی وخارج از ولایت غور, که درحال حاضر یک مشکل حاد پنداشته میشود .

بخش میوه جات:
نظر به خصوصیات آب وهوای ولایت غور اکثر میوه جات به خوبی رشد کرده وحاصل دهی عالی دارند مخصوصا سیب, زرد آلو, چهار مغز, بادام, ناک وغیره  با درک این موضوع  فعالیت های ذیل را جهت رشد وانکشاف باغداری ومیوه جات درین ولایت پیشنهاد میگردد تا درصورت عملی کردن آن دهاقین ولایت غور به زودی به خود کفای خواهند رسید چون درحال حاضر باغداری علاقه مندان زیاد دربین دهاقین غور دارد که نیاز به کاربیشتر به شکل مسلکی دارد تا دهاقین تشویش شده وبه انکشاف باغداری ادامه بدهند.
 

 1. توزیع نهال های مثمرجهت تاسیس باغهای میوه جات نظر به خصوصیات آب وهوای هرمنطقه و توافق انواع میوه جات درمناطق مختلف چون درغور از یک ولسوالی تا ولسوالی دیگر آب وهوا زیاد فرق دارد مثلا آب وهوای ولسوالی تیوره , ساغر وچهارصده  کاملا متفاوت از دولینه , فیروزکوه ولعل دارد که هرمنطقه خصوصیات خاک حاصل خیزی وتوافق نباتات از هم کاملا متمایز میباشد.

 2. آموزش حدود 15000 دهقان در سطح ولایت غور درباره مسایل عمومی باغداری جهت رشد وانکشاف باغداری به شکل فنی وحرفوی آن تا دهاقین ازطریق آموزش قادر به انجام تمام فعالیت های باغداری خویش شوند.

 3. ایجاد سرد خانه های بزرگ در مرکز شهر وهرولسوالی نظر به نیاز جهت ذخیره نمودن میوه جات الی انتقال آن به مارکیت بیرون از ولایت غور که نهایت مهم ونیاز اساسی دهاقین میباشد.

 4. زمینه سازی جهت پراسس بعضی میوه جات مخصوصا سیب که تولیدات آن به پیمانه وسیع بوده ونیاز به پراسس وبسته بندی استندر دارد در غیر آن تمام زحمات دهاقین  ضایع  خواهد شد, چون راه های انتقال میوه جات به خارج ولایت هم زیاد مساعت نیست نظر به مشکلات ترانسپورتی وکرایه های گزاف درصورت صادرکردن به دهقان چندان فایده نخواهد داشت, درصورت که سرک عمومی شاه راه هرات غور الی کابل به شکل اساسی آن  کارشود باز هم مشکلات انتقال  میوه جات  تا اندازه مرفوع  خواهد گردید که فعلا این کار بعید به نظرمیرسد.

 
بخش صحت وپرورش حیوانات:
مالداری یک بخش عمده  امرار معشیت دهاقین در غور را تشکیل میدهد , زراعت ومالداری  دوبخش ناگسستنی  ازهم دیگر میباشد و استفاده از لبنیات نقش اساسی در تغذیه سالم وجلوگیری از سوتغذی اطفال میباشد که درین بخش مهم وحیاتی اگرچه تا اندازه کارشده ولی هنوز هم نیاز به انکشاف بیشتر دارد , درذیل چند نکته درین باره نیز قابل پیشنهاد است که میتواند به صحت وپرورش حیوانات نهایت مفید تمام شود.

 1. کنترول بیشتر از تمام کلینکهای صحی حیوانی درسطح ولایت  ودرصورت نیاز دربعضی مناطق نظر به ظرفیت آن افزایش پیدا نماید چون اکثرا مواشی دهقاین از اثربعضی مریضی های واگیر همه ساله تلف میشود.

 2. به راه اندازی پروگرامهای واکسیناسیون درفصل های معین آن جهت ریشه کن نمودن امراض ساری وغیر ساری در سطح ولایت غور.

 3. حفظ منابع طبیعیی وعلفچرها از طریق آگاهی دهی برای دهاقین درسطح ولایت

 4. تاسیس وتقویه مرکز اصلاح نسلهای حیوانی.

 5. تاسیس مراکز پراسس لبنیات جهت فروش به داخل وخارج ولایت درصورت امکان

 6.  تاسیس وانکشاف  فارمهای استندرد زنبور داری , نظر به تجارت زنبور داری نتیجه خوب داده وشرایط برای رشد آن در اکثرمناطق و ولسوالی های ولایت غور بخوبی مساعد میباشد.

 7. راه اندازی کمپاین های عمومی در سطح ولایت غور دربخش تغذیه , نگهداری وجای مناسب برای وپرورش حیوانات که شاخص اساسی بقای شان میباشد.

 8. ایجاد فارمهای ماهی پروری درمرکز ولایت وسایر نقاط  که شرایط آن را داشته باشد درحال حاضر ماهی خارج از افغانستان درغور به فروش میرسد که کاملا پوسیده وبدون ارزش غذای است نظر به مدت زمان که سپری شده .

 9. ایجاد وانکشاف پروژه های مرغداری برای خانم ها درسطح ولایت غور

 
بخش ظرفیت سازی مامورین اداره زراعت, شاگردان  واستادان انستیتوت مسلکی زراعت ولایت غور.
 

 1. معرفی کارمندان ریاست زراعت  که درمرکز شهروولسوالی ها هستند به تحصیلات عالی ماستری .

 2. معرفی کارمندان مرکز وولسوالی ها به کورس های طویل المدت وکوتاه مدت در خارج افغانستان جهت فراگیری تجارب کشورهای پیشرفته  ای میتودهای ترویجی, حفاظت نباتات , کنترول امراض نباتی وحیوانی.

 3. مجهز ساختن مامورین ساحوی به امکانات ابتدایی ترانسپورتی جهت برگزاری کمپاین های ترویجی وانکشافی  بخصوص دربخش وقایع امراض نباتی وحیوانی .

 4. مساعد نمودن شرایط سفرهای خارجی به محصلین واستادان انستیتوت زراعت ومالداری ولایت غور تا ازین طرین شاگردان واستادان به تجارب خود بی افزایند .

 5. ایجاد شرایط سفر برای مامورین  بخش زراعت ولسوالی ها ومرکز ولایت جهت سفر به دیگرولایات افغانستان مانند هرات , کابل, جلال آباد مزارشریف ومیدان وردک تا مامورین از کارکردهای دیگرولایت باز دید نمایند وباکسب تجارب از اجراآت موفقانه متخصصین زراعت در دیگرلایات که زراعت شان تا اندازه پیشرفت کرده آموخته ودرولایت غور نیزدرآینده عملی نمایند.  

 6. درصورت تطبیق موارد فوق الذکر انشاالله که بیشتر از 80% مشکلات دهاقین رفع خواهد گردید.

 
 بااظهار سپاس
انجینیر محمد ناصر غوری