آرشیف

2021-2-22

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

طراحان جنگ، جنگ تازه‌ی را در دهکده‌های شینیه، لکه‌ی مزار، شرشرها دارند باز می‌نمایند!
یک تعداد از آدم‌های را داریم که در حکومت محلی غور موقف دارند و هم طالب‌های مرغابی را حمایت می‌نمایند. از مدت‌هاست که طالب‌های مرغابی به دهکده‌ی قاضی‌ها سرآب با خود دارند، دیر یا زود توسط ملا محمد موسی آخوند ایشان را به گونه سال پار در شینیه مستقر می‌سازند، تا حیات کار و تلاش را از دهکده‌های شینیه، لکه‌ی مزار و دهکده‌‌های دور دست دولت‌یار، باز گیرند و شینیه را به تخت خیز جنگ تازه‌ی بعد از آهنگران التمش‌ها ضد حکومت محلی غور به جنگ وادارند. ما از حکومت محلی غور امیدواریم، لطف عطا فرمایند و ملا محمد موسی آخوند را از دولت‌یار دور و به عوض مرد وفا دار به مردم را بگمارند تا مردمان دولت‌یار ویژه مردمان شینیه عذاب جنگ را به دوش نکشند و همچنان سدی نباشند شاه‌راه غور-کابل را.