آرشیف

2018-11-28

رسول پویان

طبل رسوایی

گوشـت آدم را بـه تیزاب جنایت سوختند
آتـشـی در سـینـۀ انـسـانیــت افـروخـتـنـد

قتل خاشقجی چونان پیچید بر گرد جهان
چوب ها بر طبل رسوای سعودی کوفتند

تا سـفارتخانه کشـتارگاه انـسـان هـا شـده
خون را درشیشه و خاکسترش را بیختند

تیغ قصاب سعودی خون انسان می‏خورد
ایـن جـنـایـت را ز بـیـداد یـزیـد آموختند

بـر تـن شـهزاده جـلادان زشـت سـلطنت
جامه ازپوست لطیف جسم انسان دوختند

ذهـن تکفیری چه می داند از عرفـان دل
عشق و احساس ومحبت را بدار آویختند

منبع افراط ووحشت مرکـز خشم وترور
دیـن را با خـون و با آتـش چـرا آمیختند

طالب و بن لادن و داعـش آوردند به ما
جنگ و ویرانی به دنیای بـشر انگیختند

گاو پنج من شیرامریکا وگرگ مردم اند
فکر افراط و سـتم در دیگ سـرها پختند

از مسلمانی چه می دانـد غـرق معصیت
دیـن بـه دنـیــا داده و اسـلام را بفـرختند

بر سـر بـازار جهل و وحشـت افراطیت
آبـرو حراج و لیکن سـیم و زر اندوختند

عدل و آزادی وصلح وامنیت خواهد بشر
پس چرا آل سعودی جنگ خونین توختند

نقـض حقـوق بـشر تا کی کنـد آل سـعود
عدل و قانون را ز دیـوان عدالت روفتند

بهر تخـریب تمدن دسـت افـراطی شدند
بهر قـتـل نسـل انـسـان تیـغ هـا آهیختند

25/11/2018