آرشیف

2016-4-25

طالـبــــان دشـمـن بـشـــريـــــت

طالبان دشمن بشريت دين مقدس اسلام براي جان و حيات انسان ارزش فراواني قائل شده است. بعد از كفر و شرك به خداوند ج بزرگترين گناه از نظر حكم اسلام قتل انسان هاي بي گناه مي باشد. خداوند ج در كلام پاكش مي فرمايد: هر كسيكه يك شخص بي گناه را بكشد، مانند آنكه تمام انسان ها را به قتل رسانده باشد.
در سوره نساء نيز آمده است كه هر كسيكه مومني را بكشد جايش دوزخ است و در آنجا ماندگار خواهد بود، خدا بر او خشم و لعنت مي كند و عذابي بزرگي برايش آماده است. پيغمبر اسلام ص نيز قتل انسان معصوم را به كفر تعبير كرده است. همچنان هيچ از اديان آسماني قتل انسان هاي بي گناه را تأييد نكرده بلكه آنرا بزرگترين گناه شمرده است. گروه طالبان از سال ها بدينسو با حملات انتحاري و انفجاري انسان هاي بي گناه ما را به قتل مي رسانند.
زن ها را با محكمه هاي صحرايي بي مورد سنگ سار مي كنند. در داخل عبادت گاه هاي ما حمله انتحاري انجام مي دهند. آثار باستاني ما را تخريب مي كنند. در خواست مذاكره و صلح را نمي پذيرند. دولت افغانستان از سالها بدينسو با ميان جگري چندين قدرت مند جهان مي كوشد طالبان را به ميز مذاكره بكشاند و همه ي مشكلات شان را با دولت در ميز مذاكره بيان كنند، اما طالبان اين درخواست هاي صلح را رد مي كنند. دين اسلام دين صلح است و خداوند ج در قرآن كريم مي فرمايد صلح عمل خير و عمل خير در صلح است، اما گروه طالبان مكرراً مذاكره و صلح را رد كرده به جنگ و كشتار ادامه مي دهند. پيغمبر ما محمد ص مي فرمايد: آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است، اما طالبان بر مكاتب نسوان راكت پرتاب مي كنند و دروازه هاي كانون علم را به روي دختران وطنم مسدود مي كنند. دين اسلام مي گويد بزرگترين جهاد مجادله با نفس است يعني اوامر خداوند ج را بجا آوردن و از نهي خدا دوري جستن است.
دين مقدس اسلام توصيه مي كند نخست با كلام و قلم جهاد كنيد. به مساجد و ديگر اماكن رفته انسان ها را به كار نيك دعوت كنيد و از اعمال زشت نهي كنيد، كتاب و مقالات مثبت بنويسيد، دين پاك و مكمل ما اسلام جنگ را آخرين راه حل معضله مي داند، پيغمبر ما ص در ٢٣ سال رسالتش ١٣ سال تا به در هاي مشركين رفته تبليغ و ارشاد نمودند و تنها ١٠ سال جهاد كردند، آن هم جهاد مدافع يعني از ناموس و مال مسلمين دفاع كردند. اما طالبان بنام اسلام و جهاد مقدس با حملات انتحاري اطفال و انسان هاي بي گناه ما را مي كشند، عسكر، پوليس و خيزش هاي مردمي را سر مي بُرند، در بين انسان ها دهشت و وحشت برپا مي كنند، در حويلي غير نظامي ها توپ و هاوان پرتاب مي كنند. بنابرين گروه طالبان نه تنها دشمن اسلام بلكه دشمن تمام بشريت است، چونكه كاركرد و اعمال اين گروه با ارزش هاي اسلامي و انساني در تضاد مي باشد.
بخاطر نابودي اين گروه لازم است همه ي انسان هاييكه به ارزش هاي بشري اعتقاد دارند متحد شده عليه اين گروه نا حل مجادله نمايند وگرنه مثل ويروس همه ي بشر ازين مرض متضرر خواهد شد. ممكن اينبار نيز بخاطر اين نوشته ام گروه طالبان بنده را مرتد اعلان كنند، اما بدانند كه من الحمد الله مسلمان هستم، ٧ اركان إيمان را قبول دارم، كلمه توحيد و شهادت مي خوانم. لاإله الا الله محمد الرسول الله اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمد عبده و رسوله دينم اسلام و وطن زيبا ام افغانستان را دوست دارم. تا حد توان اوامر خداوند ج را بجا آورده در دايره حلال زندگي ميكنم و تا حد توان با قلم خود جهاد مي كنم. اگر طالبان نيز سلاح را در زمين گذاشته با كلام و قلم جهاد كنند آنها را نيز دوست خواهم داشت.

نقيب الله عبيد