آرشیف

2018-9-20

دوکتور ص. سعیدي

طالبان و مذاکرات مستقیم با امریکاء!

صلح و استقرار در افغانستان 
مسایل را نباید ساده سازی، سیاه و سفید خواند. 

طالب موجود افغاني زمانی مهم ساخته شد که بر افغانستان دزدان سرګردنه تسلط داشتند، برنامه های صلح ملل متحد را علناً ناکام کردند ( مراجعه شود به یوتیوب و اقرار شان) و هیج کس غیر از خود را نمې پذیرفتند. 

سعودي با بن لادن ها مشکل داشت و پاکستان به پول و دالر. 

سعودي توسط طالب و پاکستان و افغانها مخالفین خود را در افغانستان اول مصروف وبعد به کمک پاکستان و طالب، آمریکا و انګلیس ازبین برد. 
آن برنامه کې پوره شد. بخاطر اینکه در طالب رهبري عمودي و افقي داشت و این هردو همیش در تطابق نبود و پاکستان در افغانستان و منطقه برنامهء خود را داشت، بزرګ نمایی را آغاز کرد و در وجود طالب برنامه های خود را تطبیق کرد و میکند. پاکستان بر حلقات مختلف طالب مسلط شد و توسط عمال خود در داخل و خارج پاکستان مخالفین پاکستان را از بین برد و میبرد. رهبران پشتون و بلوچ را توسط همین افراطيون وسیعاً کُشت، ترور کرد. از وجود طالب و اکت اینکه بر طالب مسلط است از جهان و افغانستان امتیاز  ګرفت و میګیرد. 
جنرال بجوه چندې قبل به کابل آمد  بعد از آن آتش بس سه روزهء عید اعلام شد. در همان سه روز بیش از 50 سرباز افغان توسط ګروه های دیګر طالب شهېد و دوبرابر آن زخمی شد. 

حال مذاکرات امریکا با کدام ګروه طالب و بقیه در جبههء جنګ چه میشوند؟ 

ملابرادر های زندانی به خاطر مذاکرات خارج برنامهء پاکستان چرا در زندان اند؟ 

این همه میرساند که حق ګرفته میشود و صلح ګدایی نمی شود و پاکستان به نام طالب تجارت سیاسي به خون و باروت دارد. 

پاکستان از افغانستان و جهان جزیه میګیرد و این را حل نیست. 

مذاکرات بین الافغاني الترناتیف و قایمقام خوب ندارد و مقصر اصلی درین میان در پهلوی سایر مقصرین استابلشمنت پاکستان است.

ما مذاکرات و مصالحهء سیاسی و توافقات سیاسی که سبب تصمیم ګیری اصلی ملت افغان شود ضرورت و بدون قایمقام میدانیم اما تحت این بهانه هرنوع خیانت به منافع و مصالح افغان و یا قربانی کردن این منافع بخاطر منافع امریکا و هر کس دیګر را خیانت میدانیم و قابل قبول نیست. 

آمریکا و هیچ کس دیګر حق ندارند از جیب ملت افغان هدیه کنند و از نام ملت افغان هدیه کنند. 

افغانها بین خود باید توافق کنند و کسیکه که نمی کند، باید تجرید و به نابودي سوق شود. این پاکستان است. که این اتش را ګرم نګه داشته و این پاکستان است که از کشور خویش تحدید افغانستان و جهان را قظع کند. 

ما از پاکستان توقع کمک نداریم. ما از پاکستان پایان دادن به جنایاتش را در افغانستان و صدور ترور و دهشت از پاکستان را تقاضا داریم. این کار با سیم خار دار در امتداد 2700 کیلومتر خط ممکن نیست و این فریب پاکستانی است. مراجع و محلات بود و باش تروریستها و ادارات رهبری شان در داخل شهر ها و شفاخانه ها ی و …. پاکستان است و این به ایجاد سرحدات پاکستانی در داخل قلمرو افغانستان ربط ندارد. 

بر امریکا و کشور های جهان است تا حکومات تروریستی جهان و در رآ؟أس پاکستان را دیګر کمک مالی و مادی نه کنند. 

باید آنها بدانند که سبب قتل و کشتان مردم مظلوم جهان، پاکستان. و در رأس افغانستان همین سیاست های جنایتکارانهء استابلشمنت پاکستان است. 

مقاومت و ازبین بردن دیګر تروریستان منطقه. در صورت قطع کمک پاکستان را مردم افغانستان با تمام قوت رسیدګی کرده میتوانند. 

این است حقایق و منطق سخن که باید به جهان رسانده شود. 

افغانستان در خط اول مبارزه علیه ترور و دهشت قربانی میدهد و این را باید جهان قدر داني کند!

 

پایان بی پایان 

دوکتور صلاح الدین سعیدی.