آرشیف

2015-7-10

امان ریاضت

طالبان و داعشیان غوربند به ارگ زودتر میرسند!

غوربند از چهار و نیم سال بدین سو، طالبان و حتی داعشیان بسیاری را در دامانش میپرواند. غوربند، در گذشته امن ترین راه بود و شمار بسیاری مردم از اینجا به بامیان و شمال کشور میرفتند و اما اکنون نا امن ترین راه حتی برای مردمان خودش گفته میشود.
طالبان و داعشیان در دره غوربند استند و هر روز قوی تر میشوند. دره غوربند با میدان وردک هم چنان مرز دارد و امکان رفت و آمد تروریستان از این راه است. طالبان و داعشیان غوربند به منظور کشاندن جنگ به شهر کابل، شهرستان استالف را نیز زیر تهدید دارند و این آسان ترین راه رفت و آمد میان اینان به شهرستان های شمال کابل و سر انجام ارگ کابل است. دستگاه های امنیتی شهرستان استالف بارها آمدن طالبان و داعشیان را از این راه، ثبت کار و جنگ های شان دارند و از این بابت جدی نگران استند.
پلیس محلی در غوربند و اما قوی ترین زور در برابر این پدیده ها بوده است؛ تاکنون شاید هم حکومت داران ارتش، سر خمی شان را برای جنگ جویان پلیس محلی غوربند انکار نکنند.
بد و بلا ها به این اندازه و اما حکومت مرکزی در چیدن اینان با غوربندیان، کم کاری میکند و مردم اینجا پس از پلیس کشی جلریز بی کران وضع روانی خراب گرفته اند تا مبادا ناکاری حکومت سبب شود که روزی کلید پیروزی شان ــ پلیس محلی ــ را از دست بدهند.
امان ریاضت
روزنامه نگار