آرشیف

2015-11-2

امان ریاضت

طالبان و داعشیان غوربند بــــه ارگ زودتر می‌رسند!

غوربند از پنج سال بدین سو، طالبان و حتا داعشیان بسیاری را در دامانش می‌پرواند. غوربند، در گذشته امن‌ترین راهِ رفت و آمد مسافران بود و شمار بسیاری مردم از این‌جا به بامیان و سایر استان‌های شمال کشور می‌رفتند و اما اکنون گفته می‌شود که حتا نا امن‌ترین راه برای باشنده‌گان خودش شده است.
طالبان و داعشیان هنوز هم در دره‌ی غوربند استند و هر روز نسبت به پیش قوی‌تر می‌شوند. دره‌ی غوربند با میدان وردک هم‌چنان مرز دارد و امکان رفت و آمد تروریستان از این راه است. طالبان و داعشیان غوربند به منظور کشاندن جنگ به شهر کابل، شهرستان استالف ــ کابل، را نیز زیر تهدید دارند و این آسان‌ترین راهِ رفت و آمد میان اینان به شهرستان‌های شمالِ کابل و سر انجام ارگ کابل است. دستگاه‌های امنیتی شهرستان استالف بارها آمدن طالبان و داعشیان را از این راه، ثبت کار و جنگ‌های شان دارند و از این بابت جدی نگران استند.
پلیس محلی در غوربند و اما قوی ترین زور در برابر این پدیده‌ها بوده است؛ تاکنون شاید هم حکومت داران ارتش، سر خمی شان را برای جنگ جویان پلیس محلیِ غوربند انکار نکنند.
بد و بلا‌ها به این اندازه و اما حکومت مرکزی در چیدن تروریستان با غوربندیان، کم کاری می‌کند. مردم این‌جا پس از پلیس کُشی جلریز ــ میدان وردک و سایر جنایت‌های تروریستان، بی‌کران وضع روانی خراب گرفته اند تا مبادا ناکاری حکومت سبب شود که روزی جنگ از این جا به کابل و مرکز پروان برسد.

امان ریاضت
روزنامه نگار