آرشیف

2018-7-12

طالبان نشست علمای جهان اسلام را پشت پازدند

طالبان  نشست علمای جهان اسلام را پشت پازدند
درین شب وروزها نشست علمای جهان اسلام از(۵۸) کشورجهان اسلام باکمیت ( ۱۰۰) نفراز علمای کشورهای اسلامی درشهرهای مکه  وجده گرد هم آمدند تا راجع به حل وفصل قضایای افغانستان یعنی ختم جنگ وتامین ازطریق مذاکره میان دولت افغانستان وگروه طالبان بحث وگفتگونمایند
دولت مردان کابل این اقدام دولت سعودی را یک ابتکارجهان اسلام به میزبانی عربستان سعودی خواتده باخوش خبری زایدالوصف استقبال نموده گمان براین داشت که حکومت عربستان سعودی یکی ازحامیان رژیم طالبان واکنون هم روابط نیک وحسنه که با این گروه دارد ومیواند طالبان را برای گفتگو به دولت افغانستان به میز مذاکرحاضرنماید اما طالبان نشست علمای جهان اسلام را پشت پازده آنرا رد کردند برادامه جنگ وخونریرتاکید داشتند .دربرابرفیصله  نشست علمای جهان اسلام را که جنگ افغانستان را یک فتنه خوانده طی اعلامیه حملات انتهاری نارواخواندند اما طالبان به حملات انتهاری درجلال آباد پاسخ دادند این عملکرد طالبان دربرابرتقاضای کشورهای جهان اسلام بیانگراین حقیقت است که طالبان حامی وپشتبان بزرگترازنشست علمای جهان اسلام  درسطح منطقه وجهان دارد که با لجاجت جنگ خونریزی تاکید دارند
ازجانب هم عدم حضورعلمای کشورهای ایران وپاکستان به مثابه حامیان درجه یک طالبان به این نشست نشان داد که ایرانی ها پاکستانی ها کمتربه پروسه صلح اهمیت داده وهیچ شرکت نکرده ازجمله پانزده نفرعالمیکه ازپاکستان دعوت شده بودصرف یک نفروازجمهوری اسلامی ایران هیچ عالم شرکت نکرده است این عوامل نشان میدهد که سران وحلقه های معین ازدوکشورهمسایه افغانستان منافع خودرا درجنگ نا امتی جستجومینمایند همواره  تلاش نموده اند هرپروسه وروندیکه درختم جنگ وتامین صلح روی دست گرفته شده آنرا سبوتاژنمودند باتمویل وتجهیزگروه های هراس افگن وگسیل شان درکشورما آتش جنگ را شعله ورساخته اند ومنافع خوددرا دربدبختی ما جستجوکردند عدم حضورعلمای کشورهای متذکره درنشست علمای جهان اسلام منعقده عربستان سعودی لجاجت گروه طالبان به ادامه جنگ نماینگراین حقیقت است طالبان وسایرگروه های هراس افگن به کمک کشورهای متذکره وقدرت های بزرگ جهان تا رسیدن به اهداف مشترک شان به جنگ وخونریزی ادامه خواهند داد