آرشیف

2021-12-2

لطیف آزاد

طالبان در‌ پی‌ هجوم‌ دیگر…

تصرُف‌و‌اشغال سرزمین های‌مردم هزاره‌جات از چند روز و یا این چند‌سال‌آخر نیست‌و‌نبوده‌است، چنانکه طالبان در قسمت های‌مختلف از دایکندی‌به‌تعداد هشت‌صد خانواده‌را به‌شمول سه‌صد خانواده‌ای‌دیگر در روز‌های‌پیش بی‌خانمان نموده‌اند. بلکه ‌این مرحله‌از دوران امیر‌عبدالرحمن‌خان آغاز شد که‌در واقعیت مردم هزاره‌در ولایات چون: قندهار، جلال‌آباد، غزنی وسایر‌ولایات جنوبی و مشرقی‌زندگی‌داشتند و زمین‌های‌خوبی‌را در اختیار‌داشته و پرورش میداده‌اند که‌سرزمین‌های شان مورد تصرُف یک قبیله‌و‌قوم خاص که‌در نتیجه‌مُنجر به‌کوچ های‌اجباری شدند، واقع گردید. این تصرُف برای کوچی‌ها به اعنوان یک‌لشکر از زمان امیر‌عبدالرحمن‌خان تا امروز ادامه‌داشته‌است، و طالبان نیز سیاست امیر‌عبدلرحمن‌خان را در قبال هزاره‌ها از‌قبل در برنامه‌گرفته‌اند‌و‌دارند. از روزیکه‌طالبان روی‌کار آمده‌اند و تا امروز مشخصاً در دایکندی صدها‌خانواده‌را از محل شان وادار به کوچ‌های‌اجباری نموده‌اند تا سرزمین‌های این خانواده‌ها را تصرُف کنند و مُمکن این سرزمین‌ها، بیشتر به‌هواداران طالبان داده‌شود. این دخل تصرُفات نیز قومی‌بوده‌و سرزمین‌های هزاره‌جات را قوم پشتون افعانستان تصرُف کرده‌و به‌پشتون‌های خودشان داده‌خواهد شد، و داده‌میشود. بر علاوه‌این خانه‌ها و اموال گرفته‌گی‌شان: از انواع جزیه‌و پول و عُرش و دیگر موارد نیز دریغ نورزیده‌اند و درخواست کرده‌اند و گفته‌اند برای‌اینکه‌اگر هزاره ها میخواهند در دایکندی‌جای و خانه‌داشته باشند؛ باید به‌دولت طالبان جزیه‌بدهند. این داستان دُرُست شبیه‌این خواهد بود که هزاره‌ها از قبل جزیه میپرداخته‌اند و یا اینکه‌مردم هزاره‌کافر بوده‌باشند چنانکه‌در قلمرو‌مسلمانان زندگی‌میکنند که‌در نتیجه‌باید به‌طالبان جزیه‌و‌پول و عُرش و غیره‌بدهند!. این همه‌فشار‌ها به معنی کوچ‌های اجباری‌دیگر خانواده‌ها میباشد. و این حالت باعث میشود که‌مردم را به‌خارج از کشور رهنمای‌کرده‌تا زمین های‌بیشتری‌را صاحب شوند. و گفته‌شده‌اگر محل و زندگی‌خویش را رها نکرده‌و نروند باعث نیروی‌ضربتی‌طالبان قرار خواهند گرفت و کُشته‌خواهند شد و ممکن خانه‌ها و اموالشان به آتشِ در آمیخته، قرار خواهد گرفت.

…مگر شما دوست‌داران‌علم‌و‌معرف، علاقه‌ای‌چندانی‌به‌مطالعه‌تاریخ ندارید که‌دریابید چگونه‌یهودیانِ‌اسرایل به‌سرزمین‌های مردم‌مسلمان‌فلسطین داخل شدند و دخل‌تصرُف نمودند و هزاران‌خانواده‌را بی خانه‌و‌زندگی‌کردند و در نتیجه‌توانستند سرزمین‌فلسطین را به‌نام خودشان تغییر دهند، و ذخیره‌نمایند.

این نه‌تنها که برای‌هزاره باشد، نه! بلکه‌در آینده‌ای نزدیک همه‌شاهد این خواهند بود که‌بر‌تمام اقوام‌غیر‌پشتون هجوم برُده‌خواهد شد و باعث کوچهای‌اجباری‌از سرزمین هایشان خواهد شدند.