آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

ضرورت تعویض تیم پی ار تی در ولایت غور

تیم پی ار تی ویا باز سازی ولایتی در هر ولایت حیثیت ارباب ومشاور بزرگ را دارد که در هم آهنگی با دفتر یوناما تمام اوضاع سیاسی  ونظامی یک ولایت را زیر نظارت خود داشته تحولات وورویداد هارا وقتا فوقتا بمراجع ذیربط گزارش میدهند.این تیم تمام فعالیت های اصلی خودرا زیر پوشش تأمین امنیت وباز سازی انجام میدهد.اما آنچه به ولایت غور ارتباط میگیرد تیم باز سازی ولایتی در قسمت إعمار پروژه ها وارائه خدمات نسبتا اجتماعی هیچ کار چشمگیری انجام نداده است.

توانای این تیم که مربوط کشور کوچک وکم توان لتوانیاست ازین بیشتر نیست وچیزی در توان ندارد که بدسترس مردم قرار دهد وتنها از آرامش وامنیت غور لذت برده اند واین نقطه دور افتادۀ افغانستان را چون گوشۀ عافیت ودور از هر دغدغه وانفجار وانتحار انتخاب نموده اند. مارچ سال 2005 تا حال این تیم در چغچران مرکز ولایت غور به سر میبرند.پروژه های بزرگ شان دعوت چند نوبتی از والیان ولایت غور بوده است.دولت سال یکمرتبه والیان غور را تبدیل مینماید واین تیم مجبور میشود کشور خودرا به والی جدید التقرر وأعضای هیئت رهبری اش نشان دهند .

زمانی شخصی بنام شاه عبدالأحد والی غور بود از طرف همین تیم  ویا نیروهای لتوانیا مستقر در چغچران به لتوانیا دعوت شدند وبدون هیچ دست آورد به وطن بر گشتند وفقط از چشم دید خود بمردم حکایت ها داشتند وبس.هر چه از وعده ونوید ها هم چیزی داشتند اما ازینکه عملی نشد ارزش یاد آوری ندارد.

در نوبت بعدی والی جدید جنرال  باز محمد احمدی والی غور گردید وباز هم والی صاحب  به لتوانیا دعوت شد وبا عدۀ از هیئت رهبری ولایات ونمایندگان زن به کشور لتوانیا سفر نمودند درانجا ملاقاتهای با رئیس جمهور وهیئت بلند پایه آن کشور داشتند اما تا هنوز هیچ نتیجه عملی به چشم نمیخورد.

 

بتاریخ 15 نومبر سال 2007 والی ولایت غور در لتوانیا با با رئیس جمهور آن کشور ملاقات  که رئیس جمهور لتوانیا ضمن صحبت هایش چنین گفته است.{ من میخواهم روشن سازم که مردم خود یک کشور مسئول باز سازی در سر زمین شان هستند وآنچه ما انجام داده میتوانیم کمک های محدود وغیر مستقیمی هست که از طریق تیم باز سازی ولایتی در جهت تأمین امنیت وباز سازی انجام میابد وما کوشش میکنیم توجه دونر هارا درسطح بین المللی بسوی ولایت بسیار فقیر غور جلب نمائیم ودر مقابل والی غور از اظهارات رئس جمهور کشور لتوانیا تشکر نموده است.بر گرفته از سایت تیم باز سازی ولایتی لتوانیا مستقر در چغچران.}

حال قضاوت را به مردم غور میسپاریم اگر کشور دیگری بجای لتوانیا میبود ودر دو نوبت والیان غور دران کشور سفر میکردند دقیقا دست آورد چشمگیر میداشتند اما متأسفانه دولت قصدا همین کشور را مؤظف نموده تا مسئولیت خودرا در غور ایفا نمایند.امید واریم نمایندگان ولایت غور در پالمان ووالی محترم غور از رئیس جمهور تقاضا کنند تا تیم باز سازی و لایتی شان را تعویض نمایند.وجا داشت که نمایندگان ولایت غور این تقاضا را حین ملاقات با رئیس جمهور بعمل میآوردند که نیاوردند.

 

وعدۀ معین وزارت معارف در جلسه نمایندگان غور ورئیس جمهور.

باید نمایندگان غور در ملاقاتیکه با رئیس جمهور داشتند از تعویض تیم باز سازی ولایتی غور صحبت میکردند ویا اینکه خواستار کمک های اضافی در جهت باز سازی ولایت غور میگردیدن .اما این تقاضا صورت نگرفت وهم از طرف معین وزارت معارف  در مجلس نمایندگان غور ورئیس جمهور. حاضر بود وعده سپرد در سال آینده 35 باب مکتب را به ولایت غور إعمار مینماید.در حالیکه سهم هر ولایت دیگر دوچند ولایت غور در نظر گرفته شده است.نمایندگان ما باید می پرسند که معین صاحب این 35 باب مکتب را به اساس کدام سهمیه انجام میدهند.در حالیکه سهم ولایت وردگ را در سال آینده هفتاد باب واز خوست را صد باب إعلام نمودند آیا این ولایات از غور با امن تر اند ویا وسیعتر وپر نفوس تر اند ویا تعداد مکاتب شان از غور بیشتر است؟ مردم ما از دست محرومیت از ذکر وعدۀ 35 باب متب آنقدر خوش شدند مثلیکه کمک از غیب برای شان صورت گرفته باشد.آخر وزیر معرف برای إعمار 1800 باب مکتب بیش از 500 ملیون دالر را جذب نموده اقلا عدالت را در توزیع این سهمسه ها در نظر بگیرند که خیلی نا عادلانه وغیر قبول است خداوند خیر غور را پیش کند.