آرشیف

2014-12-12

استاد احمد ندیم غوری

ضرورت به صلح و ختم جنگ در افغانستان

مـا صـلــح و صـفـا از دری ایـن خـانـه بـجـوئـیـم

بــر مــردم و ایـــن کـشـــور ویـــرانـه بـجــوئـیـم

 

از جـنــگ و تـجــاوز و نـفــاق خانـه مـا سوخت

قانون و اصول بـر خــود و بـیـگــانــه بــجــوئـیـم

 

بـــا طـفــل کــه بـی مـــــادر و پــــدر و بــــرادر

آواره و ســـرگــشـتــه ز کـاشـانــه بـجــوئـیــم

 

اهریمن جنگ خون همه ریـخـت بــه افـســون

مــفـهـوم حـقـیـقـت ز جـنــگ بــرده بـجـوئـیـم

 

اشـک غـم و انــدوه و فـــراق در وطـــن مـــــا

رنــج و سـتـــم و جـبـر زهــر بـیــوه بـجــوئیـم

 

در مان به همه جنـگ و الـم گـردیـم هـمـکـار

بـاز آئـیـم و آشـتـی بـه هـر خـانـه بـجــوئـیــم

 

در دیده مـا اشـک  خـون جـنـگ چـه حــاصـل

از نـور مـعــارف شـمــع و پـروانـه بـجــوئــیـــم

 

بـا صـلــح و عـدالـت وطـن ســازیــــــم آبــــاد

بـر پـیـکـر ایـن مـلـــت جـنــگ زده بـجـوئــیــم

 

تـریاک و سـلاح جـنـگ و تـجــاوز و تــــرور را

امـروز ضـرورت بـه صـلـــح شـانـه بـجـوئـیــم

 

نـــقــض حــقـوق بـشـر و فـسـاد و خـیـانــت

مـعـنــی حـقـــوق از دلـی غمدیده بـجـوئـیـم

 

فـــقــر و ضـعـیـفـان وطـن بـا چـشـم گـریــان

ایـن واقـعـیـت اکـنـون زه دیـوانـه بـــجـوئـیـــم

 

محنت و عذاب دیده ایم از جـنـگ و جـهــالـت

داغ غــــم هـــجــــر و دل آواره بـــجـــوئـــیــم

 

آبـادی و بـاز سـازی ایـــن خــاک و جـهـالـــت

از بام همین مکتب نیم سـوخـتـه بـجــوئـیــم

 

گــر عــاشــق قــدرت و سـلاح کـشتار مـردم

تــمـثـیــل هـنــر مــنــد ز زولانـــه بــجـوئــیـم

 

از چــوکـی و مـقـام و بـلـنـد مـنــزل و مـــوتـر

کالا و غــذا کــفــش بـه بـرهـنــه بـجـوئــیـــم

 

مـدرسـه و مـسـجـد و کتاب سوخت به آتش

تـدویـر بـه صـلـح خـواهـیـم دوستـانه بجوئیم

 

اسـلام و عـدالــت بــیـــامــــوز صــــداقـــــت

ندیم بـعـمـل مـیـهـن و جــانـانـه بــجــوئـیــم