آرشیف

2016-10-27

گل رحمان فراز

ضرب العجل یک ماهه سناتور و وکلای غور برای ع و غ:

امروز 6 عقرب، سناتور و وکلای محترم غور در مجلس نمایندگان هر یک؛ محمد ابراهیم ملکزداه، محمد داوود غفاری، کرام الدین رضا زاده، سید نادر شاه بحر و احمد سعیدی تحلیل گر مسائل سیاسی به منظور دادخواهی و رساندن صدای خفته مردم در صالون مطبوعات مجلس سنا نشست مطبوعاتی را با حضور داشت رسانه های ملی و بین المللی تدویر نمودند که فشرده موارد مورد بحث قرار ذیل می باشد؛
◇ نشست امروزی بر محور سه مورد می چرخید که قسمت اول اش را بیانیه های نمایندگان شورای ملی به سران حکومت مرکزی، قسمت دوم اش را پاسخ به سؤالات اشتراک کنندگان و قسمت سوم را خوانش قطع نامه شکل می داد.
سخنان نمایندگان غور:
1. محمد ابراهیم ملکزاده: 
– بعد از ابراز تسلیت به بازماندگان شهدا ابراز داشت که ایثار، فدا کاری و جان فشانی های نیروهای ملی امنیتی افغان که تلفات را نیز با خود داشتند قابل تقدیر است. 
– غور از اینکه با ولایات هلمند و فراه هم سرحد است، از وضع امنیتی مناسبی برخوردار نیست و نا امنی ولایات فوق ارتباط مستقیم بر مختل ساختن امنیت ولسوالی های هم مرز خواهد داشت.
– افتخارات که در ولسوالی ها برای نیروهای امنیتی در خصوص سرکوب شورشیان نصیب شد بدون همکاری مردم محل امکان پذیر نبود که اقدام کمک رسانی شان ستودنیست. 
– از دولت مرکزی خواهان اعزام هیئت با صلاحیت همراه با نمایندگان مردم در محل حادثه می باشیم. 
– مردم غور در هر حالت در تأمین امنیت عالی درخشیدند.
– اگر به خواست های ما توجه صورت نگیرد، دولت دیگر حمایت ما را از خود انتظار نداشته باشد و در این رابطه ما خود تصمیم می گیریم.
2. محمد داوود غفاری: –  
– علت اصلی برگزاری این نشست مطبوعاتی، رساندن مشکل مردم غور و انعکاس جنایت های انجام شده به سمع سران حکومت مرکزی و رسانه های ملی و بین المللی می باشد. 
– مردم که توسط شورشیان در منطقه کاسی شهر فیروزکوه شهید شدند، مصروف کشت و کار دهقانی، زراعت و بزگری بودند که جرم ایشان را قانون پذیری و بی گناهی شکل می داد.
– بیش از پنج سال است که مردم قریه کاسی مصروف تأمین امنیت نه تنها خودشان بلکه امنیت کل شهر فیروزکوه می باشند.
– دولت محلی را بخاطر تأمین امنیت نباید مقصر دانست، چون در ادارات که آنها مسئولیت مأموریت دارند، در کل 2500 تشکیل نظامی در چوکات ارگان های امنیتی دارد که اکتفای ده واحد اداری و موقعیت وسیع جغرافیای غور را نمی کند.
– غور برای سران حکومت مرکزی تنها در وقت انتخابات و گرفتن رای شان غور است و دیگر برای شان ارزش ندارد.
– سران حکومت مرکزی، غور را در تشریک قدرت به سهم کسی انداخته اند که تا هنوز خودش از این امر آگاه نیست.
– مردم ولایات دیگر جنایت می کنند نه تنها اینکه مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند بلکه از طرف دولت نیز حمایت می شوند ولی مردم غور که همیشه به فکر تأمین امنیت اند، برای مهیا سازی محیط امن شان اندک ترین توجه صورت نمی گیرد.
– تبدیلی رؤسای ارگان های امنیتی محلی از طرف سران حکومت مرکزی کدام دردی را دوا نمی کند و دولت باید به فکر افزایش نیروهای ملی امنیتی افغان باشند.
– دولت باید مردم را از وضعیت فعلی نجات بدهد در غیر آن شرایط زندگی برای مردم تنگ تر خواهد شد.
– غنی و عبدالله اندک ترین توجهی را در قبال غور انجام نداده اند، رئیس جمهور حتی پیام تسلیت خود را خودش نه بلکه از طریق نماینده اش ابراز داشته است و داکتر عبدالله عبدالله اصلا خبر ندارد.
– حکومت مرکزی از مشکلات مردم آگاهی ندارد، در کابل سران حکومت مرکزی به سر چوکی و قدرت شان مبارزه دارند ولی درک نمی کنند که در غور به یک امتحان بست 5 حدوداً 700 تن اشتراک می نمایند.
– دولت همیشه از انکشاف متوازن سخن می گوید، لطف نمایند برای ما جواب ارایه دهند که در قسمت غور کدام توازن را مد نظر گرفته اند؟!
– دولت اندک ترین توجه در ولایت غور ندارد، وقتیکه با سران مرکزی موارد را در میان می گذاریم، توجیه ی مختلف می دهند و بهانه می گیرند اینکه مشکلات مردم غور ذات البینی است.
– آیا دولت، مسئولیت تأمین امنیت افراد که در مناطق تحت تسلط دولت قرار دارند را دارد یا خیر؟!
– اگر به خواست های مشروع و بر حق مان از طرف سران مرکزی توجه جدی صورت نگیرد، ما هم در هر جلسه بین المللی اشتراک خواهیم کرد و صدای عدالت خواهی مان را به گوش شان خواهیم رساند.
3. کرام الدین رضا زاده: 
– جنایت انجام شده نا بخشیدنی است.
– مردم غور به بهانه های مختلف کشته می شوند.
– تا بکی شاهد این وضعیت و این نا بسامی ها باشیم؟!
– وظیفه طالبان؛ غارت، چور، چپاول، دزدی و غارت گری است.
– هر بار از وخیم بودن اوضاع صدا بلند نمودیم ولی کسی نشنید.
– آیا غور از افغانستان است؟!
– چرا سران حکومت مرکزی در حق غور و مردم اش جفا می کنند؟!
– ما مردم غور هم حق داشتن امنیت تأمین شده، مشارکت سیاسی و انکشاف متوازن داریم یا خیر؟!
– مردم غور از حکومت چیزی دیگر نمی خواهند و تنها امنیت می خواهند که حتی آن هم توسط دولت مرکزی رد می شود.
– دولت باید توجه جدی اش را در راستای شناسایی کسانیکه در چوکات ادارات قرار دارند ولی برای شورشیان باج می دهند، بخرج دهند.
– ما برای شورشیان و مجرمین مجازات می خواهیم نه چیر دیگر.
4. نادر شاه بحر: 
– مردم غور که همیشه از حکومت مرکزی حمایت کرده اند، چرا فراموش شده اند.
– دلیل نا امن شدن غور چیست؟ 
– مردم غور به وضعیت نا امن قرار دارند و نا امن بودن تنها وخیم بودن اوضاع امنیتی نه بلکه نیازمند بودن به همه موارد است.
– مردم غور تصمیم خود را خواهند گرفت.
– اگر مردم طالب و داعش نشوند، بدون شک از حمایت حکومت صرف نظر خواهند کرد.
5. احمد سعیدی: 
– هیئت درد را دوا نمی کند.
– در غور طالب وجود ندارد.
– غوریان، به شما بد نکردند.
– ع و غ مردم را مجبور نکنند تا دست به تفنگ ببرند.
وکلای غور به اتفاق نظر به این نتیجه رسیدند و اصرار داشتند که با شکایات متعدد شان مشکل مردم شان را به سمع سران حکومت مرکزی خواهند رسانید و تا یک ماه منتظر توجه جدی دولت مرکزی در قسمت غور خواهند ماند، اگر تا یک ماه کدام گام عملی صورت نگرفت، دیگر خود شان دست به اقدام خواهد شد و برای مردم از روند تصمیم گیری های شان اطلاع رسانی خواهد کرد.
در آخر نشست خبری با پاسخ گویی به سؤالات اشتراک کنندگان و خوانش قطعه نامه خاتمه یافت!

با مهر
گل رحمان فراز