آرشیف

2014-12-12

استاد احمد ندیم غوری

ضدیت با هنر، فرهنگ و ژورنالزم در غور !

 
در سالها ی 1388 ، 1389  طرح مجسـمه سلطان غیا ث الد ین  غوری تاریخ سلسله غوریها با منار سام ، سالون فرهنگی کتاب خانه و پارک ندیم آباد  طرح گردید کار ساختما نی ، دیزاین تو ام  با پارک واقع دره قاضی بفا صله دو کلیو متر از شهر چغچران  عملی گر دید و در حدود % 45  تکمیل این ساخته های هنری و فر هنگی با پارک توسط عده مقرض تخریبکار بد ستور بعضی از افراد غیر مسئول تخریب و حریق گردید . موضوع به ارگا نهای امنیتی مقا ما ت مسول دولتی و فرهنگی عرض شد – با آنکه اثبا ت جرم و عا ملین آن با ارتباط به افراد غیر مسول و تفنگ سالار در شهر چغچران قرار داشتند به عوض شان از طرف پو لیس تهدید و مورد لت و کوب قرار گرفتم . که قبلاً از طرف سایت جام ، نیوزو یم  و دیگر رسا نه های انتر نیتی و را د یو یی بنشر رسیده است . با ویران سا ختن منار سام مجسمه سلطان غیا ث الد ین غوری ، مجسمه حول و حــریق قسمت از پارک تو سط  عا مــلین که از طرف مقا ما ت مسئول دولتی و نیرو  های ا منیتی غـور حما یت گر دید ند مو ضوع تحت بر رسی در سا رنوالی استناف غور قرار داده شده . روی واسطه  ، قدرت و فساد سیا ه شود و ضدیت با هنر فر هنگ و ژور نا لیزم از ینکه قبلاً با رها به جرم  باز گوی  و افشا ی وا قعیت ها در غور مورد  تهدید ، حبس تو هین، تجا وز و  زور گوی قرار گر فتم  اینبار با اد عای تخریب آ ثار فرهنگی هنری  که ساخته بودم و دفاع از فر هنگ ژور نا لیزم در غور محکوم شدم  ! بعد از فیصله   سا رنوالی غور در مورد تخریب آ ثار فر هنگی هنری  و نشریه سام به مبلغ شش هزار افغانی جریمه نقدی و مجبور به تحو یل آن در خزانه دو لت  بد نام تا ریخ زده  و فساد زده غور گر دیدم .  هنوز از حا کمیت  قا نون و حکو مت محلی غور امیدوارم و از اجرا آت بعمل آ مده  خودم خجا لت میکشم و شرم ندارم .  با احترام
 
استاد احمد  ندیم غوری
مسول نشریه سام