آرشیف

2018-5-7

محمد اسحاق ثنا

صید دل‌

ای دختر زاری زاری 
نالم ز بی قراری 
در میان دختران 
گل ‌دختر مزاری 
دختر چی‌ خوب قشنگ است 
هم شوخ هم زرنگ است
در بردن صید دل
بی‌ جنگ و بی درنگ است 
از‌غمکت بسوزم 
نه شب ‌آرام‌ نه ‌روزم
خیاط شوم ‌دختر‌جان‌
کالا برت بدوزم
هر دم‌ صدا می‌کنم 
جانه فدا میکنم 
ای دختر‌نظر نشی 
خدا خدا میکنم 
دختر‌فدای ‌نامت 
من میشوم‌غلامت 
چون‌ کبوتر میشدم‌
میآمدم ‌به ‌بامت

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا
06/05/2018