آرشیف

2014-12-25

سید شکیب زیرک

صياد

 

تو كه صياد بدي

تو چرا صيد شدي؟

يا نميدانستي؟

عاقبت چاه كني وچاه شدن

آنزمان رشته اميد خدا بود وبس

آنزمان سبز تمام بود زمين

اين زمان مردم ما روشني چشم شدند

اين زمان بيلك ودستان كلنگ

همه گي محو شدند

 

 

سيدشكيب زيرك

 

05/07/1384 هرات