آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

صنم جان

صنم جا نم    صنم جا نم  صنم جا ن
صنم جا نم   صنم جا نم   صنم جا ن
تو هستی ر وح و ر یحا نم صنم جا ن
تو هستی ر و ح و ر یحا نم صنم جا ن
***
صنم جا نم  د ر ین د نیا  نبا شد
بسر د شت مـثل ا و ز یبا نبا شد
به سر د شت مثل ا و ز یبا نبا شد
بگر د ی گر کمنج و جا م سا غــر
صنم  جا ن  مر ا  همتا  نبــا  شد
صنم جا  ن    مر ا  همتا  نبا  شد
*
صنم جا  نم  صنم  جا  نم صنم  جا ن
به بر د ی تو د ل و جا نم صنم جا ن
به بر د ی تو د ل و جا نم صنم جا ن
***
صنم جا نم ا گــر ا ز ما  نبا  شد
طبیب د ر د من هیچ جا نبا  شد
طبیب د ر د من هیچ جا  نبا  شد
بیا ر ید تا بنو شم آ ب  د ستش
       بمن  بهتر ا ز ین  د وا  نبا  شد  
   بمن بهتر ا ز ین  د  و ا نبا  شد 
*
صنم جا نم صنم جا نم صنم جا ن
تو هستی ما ه تا با نم صنم جا ن
 
  
د لم ا ز غصه بر یا نست    صنم جا ن
د و چشما نم به گر یا نست صنم جا ن
د و چشما نم به گر یا نست صنم جا ن

 کجا شد  بلبلی ا م  ما ه  چهـــا ر د ه

بز یر ا بر پنهــا نست  صنم  جــا ن
بز یر ا بر و پنها نست  صنم جا ن
*
  صنم جا نم   صنم جا نم     صنم جا ن
تو هستی لعل و مر جا نم   صنم جا ن
تو هستی لعل و  مر جا نم   صنم جا ن
***
به سیچ و بر ز و و سر د شت صنم جا ن
مسلما ن هستی یا ز ر د شت صنم جا ن
مسلما ن هستی یا ز ر د شت صنم جا ن
بیا ما ر ا  بد ین خو د   قبو ل کـــــــــــن
که نصف عمر من بگذ شت صنم جا ن
که نصف عمر من بگذ شت صنم جا ن
*
صنم جا نم صنم جا نم صنم جا ن
تو ئی سر خیل خو با نم صنم جا ن
تو ئی سر خیل خو با نم صنم جا ن