آرشیف

2018-12-25

نظیر ظفر

صنع خدا

از کـودکی به چــــهره ای تو آشنا شدم
پیــری رســید و کی ز خیالت جدا شدم

از دولــــت جـــمال تو سودی نبرد ه ام
مفلس خوشحال بودم وعــمری فنا شدم

آنــــقدر در سراغ توگشتم به هر طرف
انگشت نمای شـهر تو در هر کجا شدم

شاعر شــــدم من از غزل چشم شوخ تو
دیگر ز من مپرس که سخنور چرا شدم

از بســـــکه کردگار ترا خـــــوب آ فرید
عاشـــــق به نقــشبندی و صنع خدا شدم

نوشته نذیرظفر
18/11/12 ورجینیا