آرشیف

2015-2-11

حمیدالله ژواک

صنایـــع دست، هنر است و این هنر والاتر از آن

 

تصاویر قالین های ساخت تولک را در کمره فضل احمد خان دیدم، از ظرافت و مهارت به کار رفته در آن خوشم آمد و اجازه خواستم که این را در وبسایت جام غور بگذارم؛ بسلامت باشند. آرزو دارم مورد پسند شما نیز قرار گیرد.

 

صنایع دست، هنر است و این هنر والاتر از آن

 

صنایع دست، هنر است و این هنر والاتر از آن

 

صنایع دست، هنر است و این هنر والاتر از آن

 

صنایع دست، هنر است و این هنر والاتر از آن