آرشیف

2021-1-30

صلح و ارامش

مـا صلح و آرامش را ز خــداونـد بـی ریـا میـخواهیـــم
نـعمت شیـریـن زنـدګی را ز دربـار کبریـا میخواهیـــم

بــیـا دســت دوسـتــی دهـیــم بــیـا بـــــرادری کـنـیــــم
نــسـل اریـــــا ئــیــم بـــیــا رســـم اریــــائـی کــنـیـــــم

بــه هـر جـا پــراګـنـده شـدنــد فـرزنــد یک وطـنـیـــــم
ایـنجـا خـانــه مــاســت بــیـا رسـم هـمـشهـری کـنیـــــم

بــنـدو انـــهـار را بــه امـر غــیـر ویـــران کـــردیـــــم
خـانــه خــود را ګـــودال ، حـال بـیـا آبــادش کـنـیـــــم

ســرمایــه یـې هـنګفـت نـهـفـته داریـم در بـطن کــــوه
استخراج- ذوب،فـابــریکـه ساختـه دست بـکارشـویـــم

دریــاهـای مست جـریان خـاک و زمـین را مـی بـــرد
دشتـها کشت مـرغیلان شده آنـرا زرع زعـفران کنیــم

خـود را افـغـان ګــویـم یکی بـر سر دیـګر مـیـزنـیـــم
دشمـن در کـمیـن است تــا کی چـنـین زنــدګی کـنیـــم

خـود خـواهی خـود پرستی چـو مګس نـابـود میشویــم
بــیا پـروانــه عسل شـویـم شهـد و عسل عـطا کـنیــــم

خـــواهــران بـــرادران شـمــا شـهـپــر هــمـا سـتیـــــد
بـه فـضای وطن پـرواز کـنید نـــور افـشانـی کـنـیـــــم

دست بــدست چـو خـواهـر وبــرادر یکجـا کار کنیــــم
بـهـر صلح و ارامش مـرام  نـاقضین را نـابــود کنیــم

تــا کی تــوبـــره بــه پشـت کـچکول آویــزان پــیـشرو
بـرادران ثـروتمند مهربـانی کرده باهم همکاری کنیــم

بــرادران نــا راضی مــا چـرا سـم پاشی داریـد شمـــا
کن نظریه هموطنت تاکی بیا شب وروزدعـایت میکنم

وطن مـا قـلب اسیا است مګر زهـمـه عقب مانـده ایــم
کـوشش و جـهش بـکار است تــا سـرو روان شــویــم

دســـــت حــــق یــــــار اســت بــــا هـــــر اجـــمـــاع
بــا ایـن هــدف انـشا الله وطـن را بهـشت نـما مـیکـنیم

از ستـم هـای ملی جــز دیـورنـد و ګندمک نـا یـد پدید
عـزیزان عـبرت ګیریـد تـا ایـن لعنتی را نـابــود کنیـم

ګـفت قریشی، صلح و آرامـش جـمله رضای خـداست
فــریـا و فـغـان تـا ایــن وطـن را ګلستان ګلـهـا کـنیــم

جدی ۱۳۹۹کابل
 محمد زمان امیني قریشی