آرشیف

2016-4-18

afrotan

صلح داعشی بردیگدان خانقأ صلح !

سخنان آخیردوا خان مینه پال معاون ِ معاون سخنگوی رئیس غنی که از قبل مقام خبرنگاریی  رادیو آزادی در کندهارو ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت را نیز در کارنامه های سیاسی و مطبوعاتی خود دارد سخت جالب وشگفت انگیز است با اینکه ما خود به حساسیت و ظرافت کار مطبوعاتی در مقام معاونِ معاون سخنگوی رئیس حکومت وحدت ملی آن هم درچنین مقطعی از تاریخ پرطلاطم کشورما و نیز به قصور و اشتباهاتی که در راه اجرای اوامر ارگ از ایشان سرمی زند اعتراف داریم وپي میبریم  اما با وصف آن با این آسانی از کنارآن گذشت و سوژه ای با این بزرگی و عظمتی را در یک بخش به اتمام رساند ، لهذا از فرد فردی خواننده گان عزیزخود احترامانه میطلبم تا این قلم را در یک یا دو بخش آئنده یادداشت هایم که لابد به مسأله صلح در افغانستان تعلق دارد  نیزبا غور و دقت مطالعه فرموده یاری رسانند  . 
 

ادمه مطلب در اینجا