آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

صلح بر ما جاودان آید همی
 

بسمه تعالی

صلح ای چراغ ورهگشای مردما ن از گرداب جهالت  ! بیا که نامت شیفتگان را شیفته تر وآزادگان را آزاده تر از آن کرد که چون پروانه از درخشش نامت خاطر محزون ومرعوب شان را محراق آتش پرزه ها ی حقـــــایق وآماج حملات الفت ستیز تو قرار دادند .

بوی فردوس وجنـــــــــــان آید همی         
                                          عشق تو از هر جوان آید همی
 
ازنوای روح بخش عـــدل وصلـــــح   
                                            ناله نی از شبـــــان آید همی
 
شور وغوغـــــــــا راچمـنزارها شنید    
                                            نغمه ها از بلبـــلان آید همی
 
وزنوای پرخروش صخـــــــــــــره ها    
                                           سا زها از کـار وان آید همی
 
یا دسا لهـــــــــــــــــا هجرتت از برما          
                                           دود آه ازاستخـوان آید همی
 
صلح عشق است ووطن چون عاشقان
                                         عشق سوی عاشقان آید همی
 
نوررویت میهـــــــــــــــن مار ا گرفت    
                                      گرچه رشک از دشمنان آید همی
 
بزم یــــــــاران وعزیزان در خروش   
                                      صلح درافغانستــــــــا ن آید همی
 
اهل افغـــــــــــان ازقدومت تازه شد        
                                      باتفـــــــرج مفلســــــان آید همی
 
مژده ! آن صلـــــح وصفای پایدار    
                                        سوی غورباستــــــان آید همی
 
تاکجاها؟ نوررخســــــــارش رسد     
                                     بویش از نوک سنـــــان آید همی
 
عیش وسود وواقعیت هایش همه 
                                        ازنها دمردمـــــــــان آید همی
 
ازخداخواهیم باعجـزونیـــــــــــاز         
                                      صلح برما جـــــاودان آید همی
 
گشت احیاء علم وفن از پیکرش  
                                       زیرچترش طفلکــان آیـد همی
 
ازبـرای حرمت وتعظــــــیـــم او         
                                           پای بوسش عاقلان آید همی
 
میوه صلح است وجوانان باغبـان  
                                          میوه سوی باغبــان آید همی
 
گشت ویران خانه ء  ظلم وستــــم       
                                           صلح برما ارمغــان آید همی
 
صلح با عزووقــــــــار ومعـــــرفت    
                                         از تلا ش دوستــــان آید همی
 
صلح براین ملت آوارگــــــــــــــان         
                                         ســـدّ را ه سرکشان آید همـی
 
                 "شیوا"از عشقت چسان آید برون  
                   ازنگـــــــــارش ناتـوان آید همی

 

نویسنده عبدالملک " اوشانی " متعلم صنف یازدهم لیسه عالی سلطان علاء الدین غور ی  مقیم  شهر چغچران
Date: 11/Aug/2007