آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

صفای نظر

 

ای مه به یاد روی تو هستیم و بوده ایم

در فکر و آرزوی تو هستیم و بوده ایم

ما را به عطر و بوی و گل و لاله کار نیست

گر زنده ایم به بوی تو هستیم و بوده ایم

ما را به سر هوای می و جام و باده نیست

مست می و سبوی تو هستیم و بوده ایم

پشمینه پوش و زاهد و سجاده کیش و گبر

هر یک به جست و جوی تو هستیم و بوده ایم

دل را تمام ریخته بر درگه تو ایم

گردی ز خاک کوی تو هستیم و بوده ایم

هر کس نمود سجده ء در پای هر بتی

ما بنده گان خوی تو هستیم و بوده ایم

در دام همچو واهب بیدل درین چمن

پا در کمند موی تو هستیم و بوده ایم

۰۱-۰۵-۲۰۰۸

صالحه وهاب واصل
هالند