آرشیف

2014-12-11

غلام دستگیر خرسند سیبکی

صـــلح

وطـن از جـنــگ هــا  ویــرانـه تـا کـی؟
بـه خـاک و خـون چنین رنگانه تا کـی؟
 
بـــرادر از بـــــرادر خــــون بــــــریـــزد
خــدایـــا! جـنـگ در یک خانه تا کــــی؟
 
عــدوی خــاک وهـــم دشـمـن بـه میهن
هــم از حـب وطــن بـیـــگـانـه تا کــــی؟
 
بـیــا بـا صـلــحُ آشـتـی شــــو مـــوافـق
جــدل بـا مـلـکُ بـا کـاشانه تــــا کـــــی؟
 
بـه صـلــحُ بـا صـفــا آمــــــاده مـیـبـاش
تفنگُ پــــــرتـلـه (1) درشــــانه تاکــی؟
 
یـتـیـمـان بـی پــدر زنـهــاســـت بــیـــوه
دلی چون سنگُ چـون سـنـدانه تا کـی؟
 
عـــروسـانـــی هـــــزار ارمــان بـر دل
ز هــجــر شـــوهـران دیــــوانه تاکــی؟
 
بــسـوزان دل بـه مـادرهــای غـمگـیـن
کـه قــتـل طـفـلـک نـازدانـــه تــا کـــی؟
 
بــه آیــۀ مـبـارک صـلــحُ خـیـر اســـت
تـــرا چـیــدنِ جـنـگ ُ دانــه تــا کــــــی؟
 
بـــــرادر وار بنــشـیـــن بـــــا بـــــــرادر
تـمـیـز فـــارســیُ اوغـانــــه تـــا کـــی؟
 
کـمـیـنُ کـیـنـه و خـشــمُ خـصـــومـــــت
کــشـتــارُ ظـلـم بــیـرحـمـانه تا کــــــی؟
 
چــو صـلــح را خـیـر فـرمـوده خـداونـد
بـیـا و صـلـح کـن! بـهــانـه تـاکــــــــی؟
 
نـمـی تــرسـی ز فـــردای قــیـــامــــــت
هـمـی تــازی تــو گســتـاخانه تا کـــی؟
 
بـه دل خـرسـنـــد بـا صـلـح آشــنـا شـو
بـــری فـــرمــان هـر بـیـگـانــه تا کـی؟

ختم
15 / 1/ 1391

 
(1)  پرتله همچون کمربند است ودارای کیسه های میباشد که شارجورهای که دربین شان مرمی است،  داخل آن کیسه ها گذاشته می شوند.
چغچران.
 تاریخ رسید:25/ثور/1391 برابر با 14 ماه می 2012