آرشیف

2016-11-1

نظیر ظفر

صـــــــدای دل

بیا تا دســــــــت همــــدیگر بگیریم
محــــــــبت را کنون از سر بگیریم

برای محو تبعــــــیض و دو رنگی
خدا را شاهــــــــــد و داور بگیریم

بجـــــــای کیـــنه و رشک و تکبر
یتیــــمان وطــــــــن در بر بگیریم

ز این جنـــــگ و جدال خانمانسوز
ســــــبق از حال این کشور بگیریم

مـــن و تو (ما) می گردیم ز وصلت
بـــــــرادر وار گــر سنـــگر بگیریم

خدا عقـــــل و فــــراست داده با ما
چرا هـــر جانی را رهــــبر بگیریم

جوانان! چـــشم امـــــــیدم شما یید
چرا در آتش جنـــــــگ در بگیریم

بیا یید همـــــــدلی را پیشه سازیم
که تا از آســــــــمان اختر بگیریم

نفـــاق قـــوم و آیــین و زبــان را
ز دل رانیـــم  ؛  تا که فر بگیریم

بجای شکـــــــوه از دزدان میهن
قیام مــردمی یکــــــــسر  بگیریم
 

 نوشته نذیر ظفر 
16/10/30 ورجینیا امریکا