آرشیف

2015-1-19

رمضان وافی

صـد پند سودمند لقمان حکیم که بفرزند خود تلقین فرموده

 
 
که درهررمزش کنزی ودراشارتش بشارتسیت

 
 

 • اول آنکه ای جان پدرخدای عزوجل رابشناس

 • وهرازپندنصیحت گوئی نخست برآن کارکن

 • سخن بااندازه خویش گوئی

 • قدرمردم بدان

 • حق همه کس رابشناس

 • رازخود رانگهدار

 • یارراوقت سختی بیازمائی

 • دوست رابسود وزیان امتحان کن

 • ازمردم ابله ونادان بگریز

 • دوست زیرک وناداگزین

 • درکارخیرجدجهدنماید

 • برزنان اعتمادمکن

 • تدبیربامردم مصلح وداناکن

 • سخن بحججت گوئی

 • جوانی راغنیمت دان

 • بهنگام جوانی کاردوجهانی راست کن

 • یاران ودوستان راعزیزدار

 • بادوست ودشمن ابروکشاده دار

 • مادروپدرراغنیمت دان

 • استادرابهترین پدرشمر

 • خرچ راباندازه دخل کن

 • درهمه کارمیانه روباش

 • جوان مردی پشیه کن

 • خدمت مهمان بواجبی اداکن

 • درخانه کسیکه درآئی چشم وزبان نگاه دار

 • جامه وتن راپاک دار

 • باجماعت یارباش

 • فرزندراعلم وادب بیاموزواگرممکین باشدتیرانداختن وسواربیاموز

 • کفش وموزهکه پوشی ابتداازپای راست کن وبدرآوردن از چپ گیر

 • باهرکس کارباندازه اوکن

 • بشب چون سخن گوئی اهسته ونرم وبروزچون گوئی هرسونگاه بکن

 • کم خوردن وخفتن وگفتن عادت اندازه

 • هرچه بخودنه پسندی بدیگران مپسند

 • کاربادانش وتدبیر کن

 • ناآموخته استادی مکن

 • بازن وکودک رازمگو

 • برچیزی کس دل منه

 • ازبداصلان چشم وافامدار

 • بی اندیشه درکارمشو

 • ناکرده راکرده مشمر

 • کارامروزبفردامیفگن

 • بابزرگ سخن درازمگو

 • عوام الناس راگستاخ مساز

 • حاجتمندراناامیدمکن

 • زجنگ گذشته یادمکن

 • خیرکسان بخیرخودمیامیز

 • مال خودرابدست دشمن منائی

 • خویشاوندی ازخویشان مبر

 • کسان راکه نیک باشندبه غیبت یادمکن

 • بابزرگترازخودمزاح مکن

 • بخودمنگر

 • جماعتی که ایستاده باشندتونیزموافقت همه کن

 • انگشتان بهمه مگذاران

 • درپیش مردم خلال دندان مکن

 • آب دهن وبینی باآوازبلندمینداز

 • درفاژه دست بردهن بنه

 • بروی مردم کاهلی مکش

 • انگشت دربینی مکش

 • سخن هزل آمیخته مگو

 • مردم راپش مردم خجل مکن

 • غمازی بچشم وابرومکن

 • سخن گفته دیگربارمخواه

 • ازسخی که خنده آیدحذرکن

 • ثنای خودواهل خودپیش کس مگو

 • خودراچون زنان میارائی

 • هرگزبمرادازفرزندان مباش

 • زبان رانگاه دار

 • وقت سخن دست مجنبان

 • حرمت هرکس راپاس دار

 • به بدامدی کسان همدستان مشو

 • مرده رابه بدی یادمکن که سودندارد

 • تاتوانی جنگ وخصومت مساز

 • قوت آزما مباش

 • آزموده کس رابصلاح گمان مبر

 • نان خودرابرسفره دیگران مخور

 • برای دنیاخودرادررنج میفگن

 • هرکه خودرانشناسد اورابشناس

 • درحالت غضب سخن فهمیده گوئی

 • باآستین آب بینی پاک مکن

 • بوقت برآمدن آفتاب مخسپ

 • پیش مردم مخور

 • ازبزرگان درراه پیش مرو

 • درمیان سخن مردم میا

 • پیش مردم سربزانومنه

 • درکاربدتعجل مکن

 • چپ وراست منگربلکه نظربسوئی زمین بدار

 • اگرتوانی برستوربرهنه سوارمشو

 • پیش مهمان بکش خشم مکن

 • مهمان راکارمفرمائی

 • بادیوانه ومست سخن مگوئی

 • باکسی برسری محلها منشین

 • بهرسودوزیان آبروخودمریز

 • فضول ومتکبرمباش

 • خصومت مردم بخویش مگیر

 • ازجنگ وفتنه برکنارباش

 • مراعات کن چندان که خوارنسازی

 • فروتن باش

 • بیکاردوانگشتری ودرم مباش

 • زندهگانی کن بخدای تعالی بصدق بنفس بقهر باخلق بانصاف بابزرگان بخدمت بخوردان شفقت بدرویشان بسخاوت بدوستان ویاران بنصیحت به دشمنان بحلم بجاهلان بخاموشی بعالمان بتواضع به این بسر بر

 • برمال کسی طمع مکن وچون پیش آید منع مکن لیکن چون بیش آید جمع مکن

 
 

 •  

رمضان "وافی"