آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

صد غمزه و کرشمه

آن روزکه پیـــــداشدکــــروفـــــرسودایـــــــم

صدغمزه وکرشمه باعث شـــــدبه غـــــوغـــــایـــم

 

آن روزکه عارضت شمع شددرین محفــــــل

بیــــــــاوردریــــن آتـــش پـــــروانه وشیـــــــدایـــم

 

ازبهرزیب رخت این طره شده سـرمســــــت

چون طــــره سرمست من زلفــــــــت به پیـــــرایـــم

 

ازبهردوکف خینــه وازبهردوچشم ســرمــــه

من خاک کوهی تراچــــــــون زهــــــــربپـــــالایـــم

 

آتش به جگرانـــــــدازتاپخته شـودخــامـــــــم

تاخـــــاک وجـــودخـــــویش به خــــون بیــــــالایـــم

 

میباش وفـــــاپیشه برکــن توزغــــــم ریشــه

تادرســـرکــــــوهت یکـــــــدم بیـــــــاســـــایـــم

 

بازاربیــــــابازار بازارزرکــــــــــوبــــــــــی

تاابـــروی هلالـــت راانـــدرزهــربیــــــارایـــم

 

ازجام لعل حمـــــراچون ساقی بیاشامـــــــــم

تاریشــــه زکیـــــن تــــــوزیی شهــــــــربــــزدایـــم

 

ازدُردشراب عشق رنـــدانه کنم من نــــــوش

رندانه بکــــوه عشــــــق چـــــــون باده به پیمـــایـــم

 

آندم که طبع حیران واله گشت وحیران گشت

شـــــوریده وژولیــــده مــــــن واله ورســــــــــوایـــم

 

سوداوجنون انــــدازدرخامه فنـــــون انــــداز

تایکــــدم سخــــن خــــویــــش ازبنـــــــدبگشــــایـــم

 

چون بادنسیم امروزکه این خامه شدعطرآگین

چــــون بادصباح خـــوش خـــوش من زلفت بربـایـــم

 

بیرون شـــدصدف امروزازخامه ای گهرریز

گلپــاش به عالـــــــم کــــردآن عــــــارض مینـــایـــم

 

دانی سََمَـک چون بی ماء "نقشبند"پرسودا

جــــــدازعشـــق مــــاه، مــن چـــــون گل رعنـــایـــم

 

عیدمبارک و سپاسگذاری
عیدسعیداضحی راازصمیم قلب برای همه دوستان، بازدیدکننده گان ودست اندرکاران سایت مزین جام-غور تبریک ومبارکبادمیگویم امیدوارم که ایام مملوازخوشی وسعادت رادرهرجاهی که هستیدگذرانده باشید ازینکه پیامم وسلامم بعدازعیدبرای شمارسیده عدم دسترسی به شبکه انترنیتی بوده، بنآامیدمیبرم که بنده را موردعفوقرارداده وپوزش میخواهم ازینکه عندالموقع شمارامصروف خواندن پیام خودنتوانستم.
همچنین سپاسگذاری میکنم ازآن عده دوستانیکه باابرازنظرات خویش بنده رابه سروده های قبلی ام تشو یق ویاری نموده اندبویژه ازنظرات سودمنداستادعبدالقدیر"علم"، استادغلام حیدر"یگانه" ، محمدناصرجان "نصرت" وعبدالکریم "هروی" ازشهرکیف اوکراین یک دنیاتشکری میکنم.
نظرات وپیشنهادات سودمندوسالم شما مایه افتخاربنده بوده وبه طبع وخامه ام میفزایدقربان سخاوت فکری شما.
باتقدیم بهترین احترامات
غلام محمد"نقشبندی" غور – فیرزوکوه