آرشیف

2021-2-22

afrotan

صدور فتوای قتل گرسنه گان در خطبه کرونائی آخند انصاری !

 
گفتند با اینکه خسرو یکم معروف به خسرو انوشیروان سی هزار مزدکی را یک قلم کشتار کرد چطور لقب انوشیروان عادل را گرفته است ؟ گفته شد این لقب شریف به خاطر آن است که در قتل وغارت تبعیضی قائل نه می شد ومساوات را رعایت میکرد ومیدانیم که ظلم یکسان هم نوعی عدل است ! یعنی با  ظلم عادلانه وی راعادل می خواندند.اکنون که از آسمان آتش می بارد واززمین فریاد می جوشد میتوان آثاری ازچنین عدالت انوشیروانی رادرخطبه ها وسخنرانی های پرشوری از آخند مجیب انصاری متولی مسجد گذرگاه هرات به عنوان فتواها وتوصیه های  پسا کرونائی باید مشاهده نمود  . 

بله ، این برای چندمین باراست که ایشان با تکیه بر گفتمان سنگواره ای شریعت مدار غیر اجتهادی و مملو از خرافات دست به چنین فتوی های شگفت انگیزی میزند ؛ وقتی ثقل این قرئتی از دین را همچون نظام ولایت فقیه مطلقه از مرزهای دوره ء سنت و حیات قرون ؤسطائی درقلمرو جغرافیای شبه جزیرة عرب عدول نه کند طبیعی است که برای رفع نیازهای اساسی زندگی انسان معاصرازهمان شیوه انوشیروانی بهره می برد وفتوای قتل گرسنه گان ونیازمندان را صادرمیکند . 

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمائید