آرشیف

2016-10-19

mazizi

صدور جواز سفر به جنت رضوان توسط مراجع نجف وقم ایران

پاپهـــای عراق و هم ایران
بنمودند  حــراج باغ جنان

ازطریق رسانه های خودی
هر کجا کرده اند این اعلان

ایهــــالناس ! زود بشتابیـــد
میفروشیم بهشت را ارزان

می توان هر کسی خرد با پول
رایگان بر مهـــاجر افغــــان

هــــر که خواهد قبـــالۀ جنت
یا که خواهد قصور باغ جنان

جوی شیر وشراب وآب صفا ؟!
حـــور های پری وش وغلمان ؟!

هست پاسپورت سبز آمده
از برای سفــــر بباغ جنان

این جوازِ سفر به خلد برین
از برای همه چه پیر وجوان

صرف یک شرط دارد این مدرک
برزن ومرد وطفل وپیر وجـــوان

صد میلیون تومان بسهم امام
نقد بسپارد هـــر نفــــر الآن

دالر وروبل ویورو و درهم
ما بدل می کنیم به هر تومان

گر ندارد کسی پول ودرهم
مشکل آن ، نموده ایم آسان

شرط اینست ،لباس جنگ پوشد
بشود ســــوی ملــک شام روان

از برای دفاع حکم بشار
او بجنگد بقدرتاب وتوان

دشمـــنان بشــار را یکجا
بکشد با تفنگ وتیر وسنان

نکند رحم با صغیر وکبیر
نه به انسان زنده وحیوان

تا بدانجــــا بسوریه جنگـــد
که شود کشته خود درآن میدان

این جواز سفر بهمرایش
بنماید به جیب خود پنهان

وقتی او کشته شد بهشت رود
همه از کاراو شوند حیران

نعـــش او پاره گشت وگندیده
یا شــود طعمــــۀ ددان وسگان

گر زنش داغدار شد خیر است
یا که شـــود والدین او گریان

نیست اورا غــــم گرفتاری
که برند اردوگاه ویا زندان

دیگر او طعنه ها نمی شنود
در صف نانوائی از بر نان

از جهنـــــم دورۀ هجـــرت
میشود او رها دراین دوران

می رود در بهشت خام خیال
بی خبر از امور کل جهـــان

حال این بی خـــبر بفهمــد او
که فریب خورده است ازشیطان

اوبداند که در تجــــارت خود
کرده در دین وآخرت نقصان

داد وفریاد او شــــود بالا
از فریب مراجعش نالان

هیچ کس هم بداد او نرسد
نه بشار اســـد وامام زمان

دین ودنیــــای خود بباد داده
کرده او بس خساره وخسران

بود دنیــــای آن تیره وتـار
آخرت بد تراست ازین دوران

جایگاه چنین کسی دائم
هست دوزخ وآتش نیران

آن جهان نیست این دغل کاری
هر کس از کار آن شود پرسان

آن جواز بهشت نیست هشدار!
هم چو پالان بود به پشت خران

راه جنت ، خدا نشان داده
عمل صالح است وهم ایمان

ما همه جملــــه از خدا طلبیم
خرد وعقل وهوش وهم ایمان

ای «عزیزی »! سخن دراز مکن
مختصر گوی در زبان وبیـــــان
 

پایان
——————–
دوشنبه – ساعت 17:53
17-10-2016

پاپها واسقفهای در نظام صفوی در قم ایران ونجف عراق مانند پاپهای قرن 16-17- و18 میلادی در کلیساهای کاتولیک اروپا که املاک جنت را برای یک عده مردم استحمار شده بفروش می رساندند، بهمان طریق برای مردم جاهل وخالی از عقل وشعور جواز سفر جنت صادر کرده وقطعه زمینهای از بهشت را بفروش می رسانند .
اما برای آن عده افغانها وپاکستانیها وهندی های شیعه ای که در ایران بمشکللات توهین وتحقیر ودستگیری واردوگاه وزندان و…….وبیرون ساختن اطفال شان از مدارس واخراج اجباری بافغانستان و…..مواجه اند ، این اسناد جنت را بصورت رایگان باختیار شان می گذارند ، اما فقط به یک شرط :
تنها شرط بدست آوردن این سند رفتن بجنگ سوریه است زیرا جکومت ایران برای دفاع از حکومت بشار اسد به نیروی انسانی وهیزم سوخت جنگی بیشتری ضرورت دارد وبهترین راه سر باز گیری برای دفاع از بشار اسد وجلو گیری از سقوط آن مهاجرین بد بخت هزاره افغانی وپاکستانی وهندی است که در ایران بمشکل اقامتوبدست آورده لقمۀ نان ویا بمشکل عدم پذیرش فرزندان بمدارس ایران مواجه اند
خیلی جالب است که درین قرن بیست ویکم یکعده دراز گوشهای پیدا میشوند تا برای بدست آوردن این سند کاغذی که ارزش آن کمتر از کاغذ تشناب است خود را برای دفاع از حکومت فرقه گرای عراق ویا برای بپا ایستاد کردن حکومت در حال انهیار بشار اسد بکشتن میدهند ؟!
فاعتبرو یا والی الابصار
2016-10-17