آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

صدف

گُــل دخــتـر ی مـا نـمــر هْ با لا گـر فـتـه
با ز حمتِ خو یش د یـپـلـو م اعـلی گـر فـته

با قـلـب چـو ن شیـشه و با عـز م آ هـنـیـن
مـطـلـو ب خـو یشـم ز « خـا ر ا » گـر فـته

ا ز چـنگ نهـنگم د ر آ و ر د ه صـد ف ر ا
مـر و ا ر یـد م ا ز قـعــر د ر یا گــر فــتـه

عـقا ب (چهـل ا بد ا ل) و شهـبا ز(سور م)
آ سـا ن هــد ف ا ز ر و ی هــو ا گـر فــتـه

تمجـیـد و تحسین کـنید ا ین دُ خـتِ غـو ر م
بـر قـلــب ما بـیـش ا ز هـمـه جا گـر فــتـه

هر کس بگیرد مو قف ا علی خـو شحـا لـیم
ا یـنـبا ر خـو شحـا لـیم کـه ا ز ما گـر فــته

تـر د یـد نـد ا ر یـم به کر د ا ر نـیکـو یش
چـو ن غــنچه سر ش ر ا به با لا گـر فــته

ا ی«قد ر یه » جا ن قد ر تو با لا ی د ید ه
ا ز خـا طـرِ تــو مـحــفــلی بـا بـا گـر فــتــه

بر(گو ر حا تم) ز د ه محکـم لَگَـدِ خـو یـش
مـهــمـا نی و خیر ا ت رَ د ِ بلا گر فــتـه

خیر ا ت سرت د یگ شو ر وا بـبا را ست
و ر نـه ز ملا کـه شــو ر و ا گـر فــتـه؟

خشک ا ست لـبِ غور یا ن مثل همیشه
جشن کـه «عـلم » نذ ر ا و لـیـا گـر فـته

03.07.2013هلند 
عبدالغفور (غوری)
 

این سروده برای خواهر نازنین و دختری زیبای ما قدریه جان علم سروده شده است که  دیپلوم دورهْ متوسط خویش را موفقانه اخذ کرده است.