آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

صدر اعظم پاکستان در کابل بعد از کنفرانس لــزبــن

 

جناب گیلانی صدراعظم پاکستان بعد از ختم کنفرانس" لزبن" درباره ی افغانستان ,وارد کابل گردید,ودرکابل هم ازجانب دولت مردان افغانستان به گرمی زاید الوصفی استقبال شد،این سفر بادید وادیدهای قبلی باتفاوت های همراه میباشد یکی ازفیصله ها وتصامیم عمده ی " لزبن" خروج قوای ناتواز افغانستان وواگزاری مسولیت جنگ درافغانستان به قوای مسلح این کشورمیباشد,که تاریخ 2014میلادی سرآغاز این پروسه بوده ست،سوال اساسی این جا ست صدراعظم گیلانی که فعلا بعد از تضعیف صلاحیت های ریس جمهور زرداری واقعاء یکه تاز میدان سیاست پاکستان میباشد؟
ارتش واستخبارات پاکستان ازتصامیم واوامر صدراعظم گیلانی حمایت مینمایند؟حقایق غیر قابل انکارقبلا درخصوص  سیاست های پاکستان وجودداشت که ارتش و سازمان استخباراتی آن گرداننده  اساسی وعمده درپیش برد سیاست های مداخله گرایانه پاکستان درامورافغانستان به دوش داشته ،ریس جمهوروصدراعظم پاکستان مهره های بی جان و فاقد صلاحیت درتصمیم گیری های عمده واساسی درخصوص بحران افغانستان بوده ا ند.واقعیت های موجود درمنطقه نشانگر آن است با تشدید بحران درافغانستان ناتودر حال عقب نشینی ازاین کشوراست, خروج نیروها ازافغانستان خلاء قدرت را درمنطقه به وجود خواهد آورد.وپاکستان اماده است صلاحیت های را که درجستجویش بوددر افغانستان به دست اورد،ازاین سبب صدراعظم پاکستان با لبخند های رضایت امیز از عمل کرد های پاکستان در گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خویش از مسولیت مشترک افغانستان وپاکستان سخن گفته آماده گی خویش را جهت همکاری های دوجانبه وعده داده است.
 معلوم نیست که آقای نخست وزیردرمذاکرات محرمانه باریس جمهورافغانستان درباره لانه های تروریزم, درصوبه سرحد ؛وزیرستان و کویته ودرخصوص پایگاه های القاعده وطالبان با صداقت سخن رانده است, اگرمنظوراین سفرتحکم موضع پاکستان با یک مانور دیپلوماتیک درمنطقه باشد,که گویا با خروج ناتوازافغانستان ؛پاکستان درمنطقه همان سیاست های عمق استراتیژیک خویش را کما فی السابق ادامه داده وطالبان بدون اراده وتصمیم پاکستان هیچ گاهی نمیتوانند گامی درجهت سازش در افغانستان بردارند.درحقیقت صدراعظم بارضایت ازخروج ناتو از کشورما درپی کدام سازش همکاری منطقوی است؟
درصورت که پاکستان با اخذ میلیارد ها دالر باج از غرب وامریکا حتی یک گام صادقانه دراین مدت مدید بعد از 11 سیپتمبر برنداشته است ؛باخروج ناتو,پاکستان با صداقت درجهت منفعت کشورما اقدام خواهد نمود؟این محال است وجنون……………….و غیرممکن .
عدم قاطعیت دولت افغانستان در مبارزه, به تشدید جنگ ودرگیری ها ی بیشتر منجر گردیده راهی رانمی تواند به سوی صلح وارامش بازنماید.نیروهای مسلح کشور وظیفه مهم و خطیر رادربیشرودارند وگفتگو ها درباره خروج ناتو ازافغانستان, طالبان ومتحدین انها درپاکستان, با  امید واری بیشتر به پیروزی های آینده ی خویش خواهند نگریست, و کشور ما یک باردیگر در گرداب جنگ خونین تر درگیر خواهد شد.و ما شاهد نابودی همه نهاد های اجتماعی وسیاسی که بعد ازیازده سیپتمبر به وجود امده , خواهیم بود .