آرشیف

2014-11-23

صدف فرهمند

صدای مهیب

صدای ترکیدن یک بم مثل اینست که بگوش میرسد
وقتی از کنار حامل انسانها می گذرم
مثل اینست که یک صدای بلند در حال وقوع است
در میان مردم مثل اینست که هر ساکن زمین به نتیجه ای نهایی رسیده اند
و هر چهره یی مسدود و مبهوت در شرف یک انفجار بسر میبرد
هر کس در فکر یک صدا است که شهر را لحظه ای بعد خواهد لرزاند
و این کاروانهای سبز را به هوا پرتاب خواهد کرد
و در چشم هر کس روزنه از انتحار باز میشود
 

صدف فرحمند
خزان     1385