آرشیف

2014-11-24

نادره سرور

صدای شیر زن

(من صلح میخواهم، من انسانیت میخواهم، من مساوات میخواهم، من عدالت میخواهم، من حقوق انسانی و طبیعی ام را میخواهم، من برتری طلبی را قبول ندارم، من خشونت را قبول ندارم، من تهمت زدن و دروغ گفتن را قبول ندرام، من از اینکه مرا جنس دوم بخوانید و مرا فرع بگویید و خودرا اصل سخت متنفرم، من کورکورانه عمل کردن را قبول ندارم، من خرافات را قبول ندارم، من گپ های هر احمق و استفاده جو را قبول ندارم، من قضاوت مردان را جع به اینکه زنان چگونه زندگی کند، چه بپوشد و چه بخورد را قبول ندارم، من خودخواهی و غرور مردان را نمی پذیرم، من استکبار و جبر را نمی پذیرم) این جملات یک زن افغان است که از خشونت ها بیعدالتی ها بجان رسیده است. بمناسبت 8 مارچ خواستم پوست کنم. روزتان مبارک زنان افغانستان
 

(فغانستان)
نادره سرور