آرشیف

2015-1-22

محمد مرادیان

صحبت چهار ده نفر در یــــک مجلس

 
 
وکیل
        من وکیلم از همه عالم وکالت میکنم
 
حکیم
        من طبیبم اندرین کشور طبابت میکنم
 
تا جر
       تا جرم با جعبه خالی تجارت میکنم
 
شبیه خوان
       خلق را از گریه من داخل جنت میکنم
 
طمعکار
       من خدا( ج) را خاطر خرما عبادت میکنیم
 
عالم 
      من خلایق را بنور علم دعوت میکنم
 
جاهل
      جاهلم من هرچه فرمائی اطاعت میکنم
 
شکم پرست
      چون گوشت کوفته میخورم من میل شربت میکنم
 
نقال
     صبح تا شب از همه من کرد صحبت میکنم
 
رمال
     من به علم رمل تولید محبت یکنم
 
جن گیر
     بنده هرشب لشکر جن را ضیافت میکنم
 
خر مقدس
     من به مشروطه طلب هر صبح لعنت میکنم
 
گدا
    من گدائی کرده ام کی ترک عادت میکنم
 
روز نامه چی
    من تلاش از بهر بیداری ملت میکنم
 
 
گرد آورنده: محمد مرادیان