آرشیف

2020-10-22

گل رحمان فراز

صالح و مأموریت صلح!

محترم امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری و بانی تیم دولت ساز از ماندگار ترین چهره های محبوب کشور در راستای تخصص امنیتی، فهم نظامی، شخصیت سوژه ساز و سیاست مدار برازنده بشمار می رود. دوره ی پسا مأموریت آقای صالح به حیث رئیس ریاست عمومی امنیت ملی کشور و کناره گیری از مأموریت های قبلی حکومتی به تعبیر اغلب دفن شخصیت وی تعبیر شده بود ولی حالا دانسته شده است که بذری بوده است که بعد از دفن؛ مستحکم تر، سبزتر، درخشنده و بارور تر روییده است. 
اگر نگاهی بر مبارزات مدنی وی از آغاز و ساختار یک روند تحت نام "روند سبز" بیاندازیم، در می یابیم که آقای صالح یگانه سیاست مدار متنفذ و برنامه ریز بوده است که پایه های شهرت و نفوذ اش را در اوج اوج قله ها و عمق عمق دره های کشور بر افراشته است. حس هم دلی، وطن دوستی، شعار عدالت، صداقت و برابری که از حنجره آقای صالح طنین انداز هزاران آواز دیگر شده و پژواک آن در دلهای هر افغان مشهود و محسوس است. او یگانه سیاست مدار است که در هر ولایت کشور می تواند کاری را به نفع پلان و برنامه اش هم طرح ریزی و هم تطبیق نماید. 

اگر بخواهیم توانایی، تخصص و تعهد آقای امرالله صالح را در قبال موضوعات امنیتی و گره گشودن ها مطالعه کنیم. تحلیل مأموریت یک ماهه وی بحیث وزیر داخله کافیست. انجام مأموریت موصوف بر دل مخالفین و مجرمین ترس ایجاد نمود. از روزیکه شعارش تکثیر می شد، اصلاحات از دور ها شامل حال عملکرد منسوبین و ترس در قلوب مجرمین پیدا می شد. 

دور نمای خط فکری، مسیر مشخص و خط مشی آینده نگر وی را از یک رهبر سازمانی به یک سیاست مدار برنامه ساز مبدل کرد. بنای برنامه ی بنام دولت ساز که در محورش همه امور را احاطه می کند، خود چاره کار و حل مشکلات رعیت توسط نمایندگان دولت است. پروسه دولت در خدمت ملت از طریق این شعار طی می گردد. 

آقای امرالله صالح در واقعیت افتخار و اعتبار حکومت فعلی نزد مردم اش بشمار می رود. تا هنوز اعتمادی که از طرف ملت در برابر دولت وجود دارد، بستگی مطلق به حضور و فعالیت های امنیتی آقای امرالله صالح دارد. باورمندی در قرابت "صالح و صلح" نزد همگان وجود دارد. 

چند روزیست که مسئولیت امنیتی و تأمین امنیت ولایت کابل برای آقای صالح تفویض شده است‌. در طول این روز ها، شاهد پخش فعالیت ها، دید و بازدید از مکان ها، گشت و گذار در جاده ها بخاطر روحیه دادن شهروندان و پیشنهاد مکانیزم های تأمین امنیت از طرف آقای صالح هستیم‌. در محتوای چهار جلسه ی که تا هنوز نتیجه ها خدمت عام قرار گرفته است، قناعت همگان را حاصل نموده و همه منتظر عملی شدن طرح فوق اند. 

با این روی کرد، مردم متوجه شده اند و اطمینان کرده اند اینکه تأمین امنیت کابل موضوع ممکن بنظر رسیده و معاون صاحب اول با تأمین امنیت پایتخت مأموریت آرامش و صلح را در نقطه کلیدی کشور تمثیل خواهد کرد. اجرای موفقانه این مأموریت، تأثیر مستقیم بر بهبود امنیت مناطق و ولایات دیگر خواهد داشت که می شود از آن الگو گرفت و ترفند ها را عملی نمود. 

پس، معاون صاحب اول را در این مأموریت اش موفق می خواهم و از همه هم وطنان که از فعالیت مجرمین آگاهی دارند و یا طرحی برای بهبود وضع امنیتی کابل دارند، می خواهم تا معاون صاحب اول را یاری و مدد رسانند.

با مهر 
گل رحمان فراز